สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์โดย Rhodotorula rubra MJU11 ร่วมกับเชื้อ Lactobacillus acidophilus KK−03 ในปลาป่น

ผู้แต่ง

  • ณัฐนรี นาระกันทา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่
  • ณัฐพร จันทร์ฉาย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่
  • เยาวพา พุกการะเวก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่

คำสำคัญ:

แคโรทีนอยด์, Rhodotorula rubra MJU11, Lactobacillus acidophilus KK-03, ปลาป่น, โปรไบโอติก

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะ ที่เหมาะสมต่อการผลิตแคโรทีนอยด์จากเชื้อ Rhodotorula rubra MJU11 หลังจากการหมักปลาป่นร่วมกับเชื้อ Lactobacillus acidophilus KK−03 เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในปลาป่น โดยสภาวะที่ได้ทำการศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อ R. rubra MJU11 ความชื้น แหล่งคาร์บอน และแหล่งไนโตรเจน พบว่าชั่วโมงที่ 48 เชื้อ R. rubra MJU11 มีการเจริญเติบโตสูงสุด โดยมีน้ำหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 2.3198 กรัม และมีปริมาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 14.8987 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ซึ่งมีปริมาณความชื้นที่เหมาะสมเท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าในปลาป่นมีสารอาหารที่เพียงพอสำหรับยีสต์อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเติมแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังพบว่าการหมักปลาป่นโดยใช้เชื้อ L. acidophilus KK−03 สามารถลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในปลาป่นได้ และทำให้เชื้อ R. rubra MJU11 ผลิต แคโรทีนอยด์ได้ในปริมาณสูง จากผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปพัฒนาเป็นสูตรอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อไปได้

References

Besarab, N.V., K.M. Gerasimovich, A.V. Kanterova and G.I. Novik. 2018. Biosynthetic production of carotenoids using yeast strains of genus Rhodotorula on the ceap beer wort substrate. Microbiol Biotech Food Sci. 7(4): 383-386.

Bhosale, P.B. and R.V. Gadre. 2001. Production of β-carotene by a mutant of Rhodotorula glutinis. Applied Microbiology and Biotechnology 55(4): 423-427.

Chanchay, N. 2013. Optimal Condition for Growth of Rhodotorula rubra and Antioxidation Characteristics of Its Carotenoids. Doctoral Dissertation. Chiangmai University. 135 p.

Chanchay, N. 2016. Optimal condition for carotenoid production by Rhodotorula rubra in conjunction with probiotic from Lactobacillus acidophilus by using corn dust as substrates. Phrawarun Agriculture Journal 13(1): 61-69. [in Thai]

Chanchay, N. and S. Boonkerd. 2016. Carotenoid production by the Rhodotorula rubra MJU11 on corn dust through solid state fermentation. King Mongkut's Agricultural Journal 34(2): 122-132. [in Thai]

Charoenjiratakul, W., M. Ongsakul and P. Singchai. 1996. The Inhibition Effect of Lactobacillus spp. from Drinking Yogurt to Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium and Escherichia coli. pp. 301-305. In Proceedings of the 18th Congress on Science and Technology of Thailand. Songkla: Prince of Songkla University. [in Thai]

Cipolatti, E.P., R.D. Remedi, C.S. Sa, A.B. Rodrigues, J.M.C. Ramos, C.A.V. Burkert, E.B. Furlong. and J.F.M. Burkert. 2019. Use of agroindustrial byproducts as substrate for production of carotenoids with antioxidant potential by wild yeasts. Biocatal. Agric. Biotechnol. 20: 1014-1019.

Dinev, T., G. Beev, S. Denev, D. Dermendzhieva, M. Tzanova, and E. Valkova. 2017. Antimicrobial activity of Lactobacillus acidophilus against pathogenic and food spoilage microorganisms: a review. Agricultural Science and Technology 9(1): 3-9.

Foss, P., T. Storebakken, K. Schiedt, S. Laaen-Jensen, E. Austreng and K. Streiff. 1984. Carotenoid in diets for salmonids, I: pigmentation of rainbow trout with the individual optical isomers of astaxanthin in comparison with canthaxanthin. Aquaculture 41(3): 213-226.

Lakkhun, A., P. Prasom, C. Phucharoen, T. Lorwatcharasopon, J. Phayom and N. Leksawat, 2013. Production Technology of Animal Pellets. 8 p. In Research Report. Chiang Mai: Chiangmai University. [in Thai]

Phromthep, K. 2010. Survival of Lactobacillus acidophilus and L. casei in So-hjurt drink. Master Thesis. Khon Kaen University. 94 p. [in Thai]

Rooj, K.A., K. Yasuhino and K.R. Buddington 2010. Metabolites produced by probiotic Lactobacilli rapidly increase glucose uptake by Caco-2 cells. BMC Microbiology 10(16): 1-10.

Silva, J., F.L.H. Silvab and J.E.S. Ribeiro. 2020. Effect of supplementation, temperature and pH on carotenoids and lipids production by Rhodotorula mucilaginosa on sisal bagasse hydrolysate. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 30(2020): 101847.

Simova, D.E., I.G. Frengova and M.D. Beshkova. 2003. Effect of aeration on the production of carotenoid pigments by Rhodotorula rubra-lactobacillus Casei subsp. casei co-cultures in whey ultrafiltrate. Journal of Biosciences 58(3-4): 225-229.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-12-2023