การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยฟาร์มอนุบาลลูกกบนาอัจฉริยะ

ผู้แต่ง

  • ประกฤต ช่วยสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ
  • ยุวดี อุ้ยดำ แผนกวิชาประมงอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
  • ศักดิ์ศรี รักไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ

คำสำคัญ:

ต้นทุนต่อหน่วย, การอนุบาลลูกกบนา, ฟาร์มอัจฉริยะ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยฟาร์มอนุบาลลูกกบนาแบบดั้งเดิมและฟาร์มอัจฉริยะ 2) วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยฟาร์มอนุบาลลูกกบนาอัจฉริยะ ของแผนกวิชาประมงอุตสาหกรรม สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ดำเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปของฟาร์มอนุบาลลูกกบนาแบบดั้งเดิมและฟาร์มอัจฉริยะ 2) วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรเพื่อกำหนดหน่วยต้นทุน 3) คำนวณต้นทุนต่อหน่วยของฟาร์มอนุบาลลูกกบนาแบบดั้งเดิม 4) คำนวณต้นทุนต่อหน่วยของฟาร์มอนุบาลลูกกบนาอัจฉริยะ และ 5) เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของการอนุบาลลูกกบนาจากฟาร์มดั้งเดิมกับฟาร์มอัจฉริยะ ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนต่อหน่วยการอนุบาลลูกกบนาฟาร์มดั้งเดิมเท่ากับ 1.98 บาทต่อตัว แบ่งเป็นต้นทุนค่าแรงเท่ากับ 1.59 บาทต่อตัว ต้นทุนค่าวัสดุเท่ากับ 0.34 บาทต่อตัว และต้นทุนค่าลงทุนเท่ากับ 0.05 บาทต่อตัว และฟาร์มอัจฉริยะเท่ากับ 1.87 บาทต่อตัว แบ่งเป็นต้นทุนค่าแรงเท่ากับ 1.13 บาทต่อตัว ต้นทุนค่าวัสดุเท่ากับ 0.70 บาทต่อตัว และต้นทุนค่าลงทุนเท่ากับ 0.04 บาทต่อตัว ต้นทุนต่อหน่วยของฟาร์มดั้งเดิมสูงกว่าฟาร์มอัจฉริยะเท่ากับ 0.11 บาทต่อตัว โดยฟาร์มอัจฉริยะมีต้นทุนค่าแรงต่ำกว่าแต่มีต้นทุนค่าวัสดุสูงกว่าอันเกิดจากค่าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่นำมาใช้ ดังนั้นจึงควรเลือกอุปกรณ์ให้มีคุณลักษณะ (Specification) เหมาะสมกับการใช้งานรวมทั้งคำนึงถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อควบคุมต้นทุนค่าวัสดุให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับการผลิต

References

Bureau of Public Sector Accounting Standards. 2018. Government Accounting Standards and Government Accounting Policy 2018. Bangkok: Ministry of Finance. 258 p. [in Thai]

Chankaew, K. 1997. Integrated Environmental Management. Bangkok: Kasetsart University. 387 p. [in Thai]

Chanthakhot, R. 2008. The Study of Growth and Survival Rates of Rice Paddy Frogs Fed Different Types of Food. Master Thesis. Srinakharinwirot University. 67 p. [in Thai]

Information Center, Nakhonsithammarat College of Agriculture and Technology. 2021. Government action plan of fiscal year 2021. [Online]. Available https://sites.google.com/a/svia.ac.th (July 10, 2022). [in Thai]

Khamta, N. 2021. The study of cost per production unit of Mahasarakham university. Journal of Accountancy and Management Mahasarakham University 13(3)(Suppl.): 88-101. [in Thai]

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2022. Smart agriculture action plan 2022-2023. [Online]. Available https://www.moac.go.th/news-preview-432791791102 (August 11, 2022).

Muanmuangsong, P., S. Aditto and P. Suriya. 2014. Production and marketing of frog farms in Muang district, Loei province. Prawarun Agricultural Journal 11(1): 65-72. [in Thai]

Mukdajaturaphak, N., C. Chitmanat and J. Promya. 2011. Suitable methods and feed to produce common lowland frog (Rana rugulosa) to be safe food for consumption and generate sustainable development. 52 p. In Research Report. Chiang Mai: Maejo University. [in Thai]

Namwongsa, N. 2013. Analysis of cost and the unit cost of wastewater treatment system sequencing batch reactor Naduang commumity hospital Loei province, 2011. Research and Development Journal, Loei Rajabhat University 8(25): 57-64. [in Thai]

Nattakarn, M., C. Chitmanat and J. Promya. 2011. Suitable Methods and Feed to Produce Common Lowland Frog (Rana rugulosa) to be Safe Food for Consumption and Generate Sustainable Development. 41 p. In Research Report. Chiang Mai: Maejo University. [in Thai]

Preeyanon, P., S. Phatinawinet, K. Isarangkun Na Ayuthaya, N. Chanphong, T. Nutpraphan, W. Daokrit and P. Iamchan. 1989. Development of frog rearing in Thailand 1988. 74 p. In Research Report. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Preeyanun, M., S. Aditto and P. Suriya. 2014. Production and marketing of frog farming in Mueang district, Loei province. Prawarun Agricultural Journal 11(1): 65-72. [in Thai]

Punsri, J. and T. Promsaka Na Sakolnakorn. 2019. Prototype Greenhouse (Smart Farm) for Management of Community Enterprise. 78 p. In Research Report. Chiang Mai: Chiangmai University. [in Thai]

Rat, C. 2008. A Study on the Growth and Survival Rate of Frog (Rana tigerrina) by Different Kinds of Food. Master Thesis. Srinakharinwirot University. 83 p. [in Thai]

Sawetmethikul, P. 2015. An analysis of unit cost per curriculum for fiscal year 2014: a case study of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Integrated Social Science Journal 2(1): 274-292. [in Thai]

Suwitthayaporn, I. 2015. The Study of Costs and Returns of Tilapia Culture Investment in Suitable Commercial Area for Tilapia Culture in Phitsanulok Province. Phitsanulok: Phitsanulok Provincial Fisheries Office. 94 p. [in Thai]

Thongyun, T., W. Pomsama, V. Rattanavichai and C. Phukingngoen. 2011. The Developmental Hybrid Frog Raising Model in Cement Ponds, Cage and Earth Ponds. pp. 38-43. In Proceedings of Future Community Foundation for Sustainable Delopment 27-29 January 2011. Khon Kaen: Khonkaen University. [in Thai]

Treepolaugson, S. 2021. Effect of light intensity on nursing of frog tadpoles (Hoplobatrachus rugulosus). Journal of Vocational Institute of Agriculture 5(1): 1-8. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-12-2023