การสังเคราะห์งานวิจัยด้านยางพาราของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัด

ผู้แต่ง

  • อรทัย เลียงจินดาถาวร สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  • รจนา คำดีเกิด สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านยางพารา , ยางพารา , การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัยด้านยางพาราภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยด้านยางพาราภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด จำนวน 9 โครงการ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ สังเคราะห์รายงานวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 9 คน และการสนทนากลุ่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 6 คน

ผลการวิจัยพบว่า โครงการวิจัยภายใต้โครงการฯ ใช้แนวคิด ทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) และการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ผลการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พบความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานน้ำยางข้น และแผนยุทธศาสตร์ยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบแนวทางป้องกัน ลดผลกระทบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ค้นพบเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านยางพาราของจังหวัดอุบลราชธานี มี 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคง และความยั่งยืน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของพนักงานผู้สัมผัสยางและชุมชนรอบโรงงานยาง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และด้านเศรษฐกิจ ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานน้ำยางข้น และการลดต้นทุนการผลิต ลดมลพิษ จากการใช้น้ำทิ้งจากการจับตัวแผ่นยางดิบสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วย ด้านการบริหารงานภาครัฐ สามารถพัฒนายุทธศาสตร์ยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการ และเชิงสาธารณะ

References

Bunyod, S. 2016. A Study on the Use of Wastewater from Coagulation of Raw Rubber Sheets for Cup Lump Rubber Production. 64 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Chakamrun, N. 2016. Health Impact Assessment of Odor Exposure in Communities Surrounding the Block Rubber Plant in the Municipality of Mueang Si Kai Sub-district, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province. 174 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Chakasilpa, D. and A. Porncharoen. 2016. Feasibility Study of Establishment of Concentrated Latex Factory to Increase Rubber Value of Ubon Ratchathani, Sisaket, Yasothon and Amnat Charoen. 162 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Khamdeekerd, R. and O. Liengjindathaworn. 2017. Development of the Natural Rubber Strategic Plan, Ubon Ratchathani Province. 179 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Masae, A. 2015. Role of Thai universities in community enterprise development. [Online]. Available http://202.44.73.33/PDF/awae-58.pdf (July 4, 2019). [in Thai]

Radaabutr, S. 2017. Water-safe All-purpose Glue Made from Natural Rubber for the Elderly. 55 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Srichan, S. 2017. Shoe Insole from Rubber for Health for the Elderly. 49 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Tantisantisom, N. and S. Thiangket. 2014. Research synthesis on organic agriculture of Maejo University. [Online]. Available https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTI2MTU1 (July 12, 2019). [in Thai]

Thippila, J. 2016. Guidelines for Improving the Quality of Life, Safety and Health for Employees who Touched Rubber in the Phu Chong Na Chaluai Cooperative Area Ubon Ratchathani Province. 84 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Thongthua, K. 2019. Executive committee of the cooperation project under the supported by Ubon Rachachathani university to enhance role on mobilizing the development of province. Interview. (July 25, 2019). [in Thai]

Ubon Ratchathani Provincial Office. 2021. Ubon Ratchathani Province Development Plan 2018-2022. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Provincial Office. 249 p. [in Thai]

Wat Chang, C. 2017. Block Rubber Flooring for the Elderly. 69 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Wongkhan, K. 2017. Illuminating Products Help in Vision for the Elderly at Night. Research Report. 86 p. In Research Report. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-12-2023