แนวทางการพัฒนาของการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพัทลุง

ผู้แต่ง

  • อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม
  • วันชัย ธรรมสัจการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
  • สมศักดิ์ ลิลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา
  • อังคณา ธรรมสัจการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา
  • สมฤดี สงวนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
  • จิรัชยา เจียวก็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี

คำสำคัญ:

การดำเนินงาน , วิสาหกิจชุมชน , ไก่พื้นเมือง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพัทลุง  2) สภาพปัญหาการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพัทลุง และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพัทลุงของชุมชนบ้านตากแดด หมู่ที่ 14 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) โดยใช้แนวทางการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study approach) เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) จำนวน 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเทคนิคการสังเกตแบบมี      ส่วนร่วม (Participatory observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองพัทลุง สามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้าน  1) การจัดการองค์กร  2) การจัดการการผลิต  3) การจัดการการตลาด และ 4) การจัดการการเงิน ซึ่งมีปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการจัดการองค์กร การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด และการจัดการการเงิน ที่ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งหมด มีข้อจำกัดด้านสินค้า กลไกการตลาดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ทั้งหมด ซึ่งกลุ่มควรมีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

References

Boonwut, S. 2015. The Problem and Model of Developing Effectiveness of Accounting System for a Community Enterprise: The Case Study of Khaotaen Manufacturers Group in Ban Nong Laii Sub-district, Kohkha District, Lampang Province. pp. 161-172. In Proceedings of the 15th Academic Seminar Conference of Graduate Study Network, Northern Rajabhat Universities. Lampang: Lampang Rajabhat University. [in Thai]

Chaisuk, T., D. Phiraban, J. Phiraban and S. Commoung. 2016. Management of community enterprise in the group of broom flowers, Dok Kaew in Dong Suwan district, Dok Kham district, Phayao province. Journal of Pacific Institute of Management Science 2(2): 73-96. [in Thai]

Charroenmoon, K., M. Duangjinda, B. Laopaiboon, P. Saenchaisuriya, Y. Phasuk and S. Kanhariang. 2015. Raising Thai native chicken and satisfaction with farmers in flooding area in Khon Kaen province. KHON KAEN AGR. J. 43(SUPPL.1): 995-1000. [in Thai]

Chumjit, A., N. Chatchakul and K. Chatchakul. 2014. The development of the potential of managing community businesses: community businesses in Klong Kian sub-district, Phang-Nga province. Phuket Rajabhat University Academic Journal 10(2): 94-139. [in Thai]

Creswell, J. W. 2003. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE. 342 p.

Donkwa, K. 2013. Community Business Management on Self-sufficiency Economy. 127 p. In Research Report. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology. [in Thai]

Kaewai, Y. 2012. Study on the Management of Community Enterprise Group for Processing Bamboo in the District Land Reform at Chalong Sub-district, Muang District, Uttaradit Province. Bangkok: Office of the Work Plan of the Agricultural Land Reform Office. 87 p.

Kanchanachitra, C. 1997. Factor Influencing the Achievement of Woman Occupational Group in the Northeast. 153 p. In Research Report. Bangkok: Ramkhamhaeng University. [in Thai]

Kasetbua, T. and O. Namsawat. 2013. The Competency development of one tambon one product (OTOP) community enterprise to small and medium enterprises (SMES): A case study of processed banana food products community enterprise. Modern Management Journal 11(2): 74-86. [in Thai]

Kotler, P. 2003. Marketing Management. 11th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice–Hall. 816 p.

Naveekhan, S. 2000. Management and Organizational Behavior. Bangkok: Bhannakij Press. 587 p. [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Council. 2016. The National Economic and Social Development Plan. No.12. A.D. 2017-2021. Bangkok: Office of the Prime Minister, Office of the National Economic and Social Development Council Press. 215 p. [in Thai]

Office of the Secretary of the Community Business Promotion Committee. 2005. Promotion Act Community Enterprise 2005. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 6 p. [in Thai]

Pachprasearh, N. 1999. Community Business: Possible Path. Bangkok: Thailand Research Fund Press. 216 p. [in Thai]

Saenkhunthow, U., C. Prasert and K. Nonta. (n.d.). Study on the System of Production and Marketing of Thai Native Chicken in Mahasarakham Province. Maha Sarakham: Office of Regional Livestock, Livestock Research and Development Center 4. 25 p. [in Thai]

Siriniran, S. and P. Lhaichoo. 2005. MBA Handbook. Bangkok: Se-Education Public Company Limited. 352 p. [in Thai]

Slinkhachon, S. 2015. Small and micro community enterprise potential development herbal products Ban Khaonanai, Tonyuan sub-district, Amphoe Phanom, Suratthani province. Veridian E-Journal, Silpakorn University 8(2): 2643-2655. [in Thai]

Srisurapol, P. and S. Sripokangkul. 2017. Guidelines for the strengthening of vocation groups in Nachumsang sub-district, Phuwiang district, KhonKaen province. Phimoldhamma Reseach Institute Journal 4(1): 85-98. [in Thai]

Techakhod, N., K. Kanokhong, P. Sakkatat and P. Kruekum. 2020. The role of leaders in the operation of community enterprises, Chiang Mai. Journal of Agri. Research & Extension 37(1): 84-93. [in Thai]

Thaimthong, T. and P. Narot. 2018. Guidelines for sustainable development of community enterprises: a case study of fishing enterprise in Phrao Tai village, Hinngom sub-district, Muang-Nongkhai district, Nongkhai province. Governance Journal 7(2): 245-265. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-12-2023