ผลของรูปแบบการจัดการน้ำร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสมุทรปราการ

ผู้แต่ง

  • อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • ธนวดี พรหมจันทร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
  • จีระศักดิ์ ชอบแต่ง สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี

คำสำคัญ:

ข้าว, การจัดการน้ำ , แอพพลิเคชัน All-rice1 , ชุดดินสมุทรปราการ

บทคัดย่อ

การจัดการปุ๋ยและน้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของข้าวเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลิตข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสมุทรปราการ วางแผนการทดลองแบบการเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่ม (Group comparison t-test) ทำ 15 ซ้ำ โดยมี 2 สิ่งทดลอง คือ 1) การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (Alternate wetting and drying, AWD) และ 2) การจัดการน้ำแบบท่วมขังตลอดระยเวลาการปลูก (Continuous flooding, CF) ข้าวทั้ง 2 สิ่งทดลองได้รับการจัดการปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน All-rice1 เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตข้าวเมื่อข้าวอายุ 120 วันหลังการย้ายปลูก ผลการทดลองพบว่าการจัดการน้ำทั้ง 2 รูปแบบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติต่อการให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว อย่างไรก็ตาม ข้าวที่ได้รับการจัดการน้ำแบบ AWD สามารถประหยัดน้ำและมีประสิทธิภาพการใช้น้ำดีกว่าข้าวที่มีการจัดการน้ำแบบ CF เท่ากับ 20.44 และ 21.21 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ดังนั้น การจัดการน้ำแบบ AWD ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน  All-rice1 เป็นแนวทางหนึ่งในการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะการผลิตและประสิทธิภาพการใช้น้ำในการทำนา

References

Bhuiyan, S.I. 1992. Water management in relation to crop production: case study on rice. Outlook Agric. 21(4): 293-299.

Bray, R.H. and L.T. Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of Phosphorus in soil. Soil Sci. 59(1): 39-45.

Bremner, J.M. and C.S. Mulvaney. 1982. Nitrogen Total. pp. 595-624. In Page, A.L. (ed.). Methods of Soil Analysis: Agron. No.9, Part 2: Chemical and Microbiological Properties. 2nd. Wisconsin: American Society of Agronomy.

Bumrungbood, J., P. Hanpattanakit, A. Chidthaisong, S. Saeng-Ngam and S. Vanitchung. 2020. Efficiency of water management by alternative wetting and drying on rice growth and production. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) 12(24): 10-22. [in Thai]

Carrijo, D.R., M.E. Lundy and B.A. Linquist. 2017. Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: a meta-analysis. Field Crops Res. 203: 173-180.

Chaengpui, K., W. Srisa-ad, M. Sucharit, P. Srima and S. Kaewlumyai. 2016. Alternate Wetting and Drying Irrigation for Different Growth Stages of Phitsanulok 2 Variety in Dry Season. 11 p. In Research Report. Bangkok: National Research Council of Thailand (NRCT), Thailand. [in Thai]

Chidthaisong, A., N. Cha-una, B. Rossopab, C. Buddaboon, C. KunuthaI, P. Sriphirom, S. Towprayoon, T. Tokida, A.T. Padre and K. Minamikawa. 2018. Evaluating the effects of alternate wetting and drying (AWD) on methane and nitrous oxide emissions from a paddy field in Thailand. J. Soil Sci. Plant Nutr. 64(1): 31-38.

Chumjom, S., U. Kerdsom, R. Phantharak, S. Patanapichai, M. Sucharit and N. Wongsupaluk. 2017. Testing and transferring of technology for economical water management in rice fields by using wet and dry farming methods with the participation of farmers (1st year). In Research Report. Bangkok: Engineering Research and Development Division, Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

FAO. 1974. The Euphrates Pilot Irrigation Project: Methods of Soil Analysis, Gadeb Soil Laboratory (A Laboratory manual). Rome: Food and Agriculture Organization. 120 p.

FAOSTAT. 2021. Faostat. [Online]. Available http://www.fao.org (June 10, 2021).

Harakotr, B. and A. Thong-oon. 2016. Effects of water management and plant spacing on the growth and yield of purple riceberry rice with the system of rice intensification (SRI). TSTJ. 24(6): 986-997. [in Thai]

Horneck, D.A., D.M. Sullivan, J.S. Owen and J.M. Hart. 2011. Soil Test Interpretation Guide. Corvallis: Oregon State University. 12 p.

Isuwan, A. 2014. Site-specific fertilizer management on growth, yield and agronomic nitrogen use efficiency of rice grown in Sapphaya soil series. JOA. 30(2): 133-140. [in Thai]

Isuwan, A. . 2015. Effects of site-specific fertilization on yields and chemical properties of rice (Pathum Thani) grown in Sapphaya soil series. Khon Kaen Agr. J. 43(3): 423-430. [in Thai]

Isuwan, A. . 2020. Precision soil and fertilizer management for rice production using All-rice1 application. P-18-52860. 86 p. In Research Report. Phetchaburi: Silpakorn University. [in Thai]

Isuwan, A., J. Chobtang and W. Sirirotjanaput. 2018. Economic and Environmental Sustainability of Rice Farming Systems in Thailand. pp. 300-303. In The 11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCA FOOD 2018) in Conjunction with the 6th LCA AgriFood Asia, 17-19 October 2018. Bangkok: KU-JGSEE-NSTDA-FTI.

Jackson, M.L. 1958. Soluble Salt Analysis for Soils and Water: Soil Chemical Analysis. Englewaed Cliffs: Prentice Hall, Inc. 251 p.

Karim, M.R., M.M. Alam, J.K. Ladha, M.S. Islam and M.R. Islam. 2014. Effect of different irrigation and tillage methods on yield and resource use efficiency of boro rice (Oryza sativa). Bangladesh J. Agric. Res. 39(1): 151-163.

Kassam, A. and H. Brammer. 2016. Environmental implications of three modern agricultural practices: conservation agriculture, the system of rice intensification and precision agriculture. Int. J. Environ. Sci. Technol. 73(5): 702-718.

Keawaram, T. and A. Isuwan. 2018. Effects of fertilization regimes on yield and nutrient use efficiency of PathumThani 1 rice grown in Samut Prakan soil series. pp. 274-279. In Proceedings of the 3rd National Conference. Ubonratchathani: Ratchathani University. [in Thai]

Lampayan, R.M., R.M. Rejesus, G.R. Singleton and B.A.M. Bouman. 2015. Adoption and economics of alternate wetting and drying water management for irrigated lowland rice. Field Crops Res. 170: 95-108.

Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2018. Soil set data for each province. [Online]. Available http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/ (June 2, 2022). [in Thai]

McLean, E.O. 1982. Soil pH and Lime Requirement. pp. 199-224. In Page, A.L., R.H. Miller and D.R. Keeney (eds.). Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, Agronomy Monograph Number 9. Madison: Soil Science Society of America.

Peech, M., L.T. Alexander, L.A. Dean and J.F. Reed. 1947. Method of Soil Analysis for Soil Fertility Investigation. Washington: Government Printing Office, Department of Agriculture. 25 p.

Price, A.H., G.J. Norton, D.E. Salt, O. Ebenhoeh, A.A. Meharg, C. Meharg, M.R. Islam, R.N. Sarma, T. Dasgupta, A.M. Ismail, K.L. McNally, H. Zhang, I.C. Dodd and W. Davies. 2013. Alternate wetting and drying irrigation for rice in Bangladesh: is it sustainable and has plant breeding something to offer? Food Energy Secur. 29(2): 120-129.

Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2007. Rice varieties. [Online]. Available http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.phpfile=content.php&id=61.htm (December 13, 2022). [in Thai]

Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2016. Alternative Wetting and Drying Handbook. Bangkok: Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 18 p. [in Thai]

Ruensuk, N. and K. Poathong. 2015. Increasing of farmers’ rice production efficiency by alternative wetting and drying water management model. Thai Rice Res. J. 6(1): 31-41. [in Thai]

Sibayan, E., K. Pascual, F. Grospe, M.E. Casil, T. Tokida, A. Padre and K. Minamikawa. 2018. Effects of alternate wetting and drying technique on greenhouse gas emissions from irrigated rice paddy in Central Luzon Philippines. J. Soil Sci. Plant Nutr. 64(1): 39-46.

Tran, D.H., T.N. Hoang, T. Tokida, A. Tirol-Padre and K. Minamikawa. 2018. Impacts of alternate wetting and drying on greenhouse gas emission from paddy field in central Vietnam. J. Soil Sci. Plant Nutr. 64(1): 14-22.

Udomsopagit, S. 2021. Direction of Development of the Agricultural Sector for Food Security. Bangkok: APEC Technology Foresight, National Science Technology and Innovation Policy Office. 5 p. [in Thai]

Walkley, A. 1947. A critical examination of a rapid method for determining of organic carbon in soil: effect of variation in digestion conditions and of inorganic soil constituents. Soil Sci. 63(2): 251-263.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-12-2023