ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง

  • ศรัณยา ปัญญายืน สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • สายสกุล ฟองมูล สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • พหล ศักดิ์คะทัศน์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • กังสดาล กนกหงส์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ความต้องการของเกษตรกร , เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ , เกษตรกรผู้ปลูกผัก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ  การส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร   3) ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 163 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความต้องการการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.41) ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเชิงบวก ได้แก่ อายุ แหล่งเงินทุนในการปลูกผัก การตรวจสอบการตกค้างของสารเคมี และความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และในทางลบ คือ ประสบการณ์การปลูกผัก ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร พบว่า 1) ยังมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง 2) เกษตรกรได้ผลกำไรจากการจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษลดน้อยลง 3) ยังขาดการสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และ 4) ยังขาดแคลนแหล่งน้ำในการเพาะปลูก โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรจัดสรรแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกผัก 2) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ 3) ควรส่งเสริมการสร้างและขยายตลาดเพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย และ 4) ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ การตรวจสารเคมีตกค้างในผัก งบประมาณ และการเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกร เป็นต้น

References

Kaewjareonsri, W., P. Kruekum, N. Rungkawat, and S. Fongmul. 2020. Need for Organic Herbal Plants Growing Promotion of Farmers in Phayuhakhiri district, Nakhon Sawan province. Journal of Agri. Research and Extension 37(3): 39-48. [in Thai].

Lampang Government Center. 2020. Lampang province development plan (2013-2022). [Online]. Available http://www.lampang.go.th/strategy/index_pl.htm (July 1, 2021). [in Thai].

National Strategy Secretariat Office. 2019. National Strategy (2018-2037). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board. 71 p. [in Thai]

Nunthadee, K., P. Kruekum, A. Wongvarnthecha, P. Jeerat and T. Purintrapiba. 2019. Needs for agricultural advisory services of farmers in San Sai district, Chiang Mai province. Journal of Agricultural Production 1(3): 49-60. [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Board. 2016. The Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board. 260 p. [in Thai].

Prasitratsin, S 2013. Applications of Statistical Methods in Research. 6nd ed. Bangkok: Samlada Part.,Ltd. 445 p. [in Thai]

Phengsawat, W. 2010. Applied Statistics for Social Science Research. Bangkok: Suveeriyasarn. 428 p. [in Thai]

Supattra, K. 2017. Farmers’ Needs for agricultural development from Wathong subdistrict administrative organization Phuwiang district, Khon Kaen province. Khon Kaen Agriculture Journal 45(1): 1515-1521.

Thaikasetsart. 2012. The importance of vegetables. [Online]. Available https://www.thaikasetsart.com/ความสำคัญของพืชผัก (July 1, 2021) [in Thai]

Vanichbuncha, K. 2018. Statistics for Research. 12nd. Bangkok: Samlada Part., Ltd. 317 p. [in Thai]

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd. New York: Harper and Row Publication. 1130 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-12-2023