ความเต็มใจจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบปลอดภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สุปรียา หวังเสถียร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มนตรี สิงหะวาระ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย

คำสำคัญ:

ความเต็มใจจ่าย, ผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติ, วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกร     ผู้ปลูกข้าว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ทำการวิเคราะห์มูลค่าความเต็มใจจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติโดยใช้สถิติพรรณนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายโดยใช้แบบจำลองโทบิท (Tobit model) ผลการศึกษาพบว่า ความเต็มใจจ่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไข่ของ  1) มวนพิฆาต  2) มวนเพชฌฆาต และ  3) แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 348.08, 361.10 และ 428.70 บาทต่อแพ็ค ตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรสำหรับผลิตภัณฑ์แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทิศทางบวก คือ อายุของเกษตรกร รายได้ภาคการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การรับรู้ต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ การถือครองที่ดินด้วยตนเอง และช่องทางการรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรผ่านวารสารวิชาการและช่องทางออนไลน์

References

Bangmek, R. and M. Singhavara. 2020. A Study on the Production Costs and Economic Returns of Insect Natural Enemy Production Under the Value Chain System for Commercial Biological Control. 103 p. In Research Report. Chiang Mai: Maejo University. [in Thai]

Cronbach, L.J. 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16: 297-334.

Echessah, P.N., B.M. Swallow, D.W. Kamara and J.J. Curry. 1997. Willingness to contribute labor and money to tsetse control: application of contingent valuation in Busia district, Kenya. World Development 25(2): 239-253.

Erdem, C., I. Senturk and T. Simsek. 2010. Identifying the factors affecting the willingness to pay for fuel-efficient. Energy Policy 38(6): 3038-3043.

Giannakas, K. 2002. Information asymmetries and consumption decisions in organic food product markets. Canadian Journal of Agricultural Economics 50: 35-50.

Gulseven, O. 2014. Estimating the demand factors and willingness to pay for agricultural insurance. Australian Journal of Engineering Research 1(4): 13-18.

Haghjou, M., B. Hayati, E. Pishbahar, R. Mohammadrezaei and Gh. Dashti. 2013. Factors affecting consumers' potential willingness to pay for organic food products in Iran: case study of Tabriz. Journal of Agricultural Science and Technology 15(2): 191-202.

Krejcie, R.V. and D.W. Morgan. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement 30(3): 607-610.

Likert, R. 1932. A technique for measurement of attitudes. Archives of Psychology 3(1): 42-48.

Panmanee, C. and R. Kongtanajaruanun. 2011. Willingness to Pay and Ability to Pay for Fresh Organic Vegetables of the Consumers in Chiang Mai Province. 87 p. In Research Report. Chiang Mai: Maejo University. [in Thai]

Pinthadit, P., M. Sinhavara, A. Cheamuangphan and W. Wongdeethai. 2018. Willingness to pay and factors affecting pesticide-free rice buying. Journal of Liberal Arts Maejo University 6(1): 149-162. [in Thai]

Pokou, K., M.J.B. Kamuanga and A.G.M. N’Gbo. 2010. Farmers' willingness to contribute to tsetse and trypanosomosis control in West Africa:the case of Northern Côte d'Ivoire. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 14(3): 441-450.

Pratiwi, S.R., E. Purnomo and S. Usman. 2019. Willingness to Pay for Critical Land. pp. 60-63. In Proceedings of the International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019). Balikpapan: Research Synergy Foundation.

Seneerattanaprayul, J. 2012. The Evaluation of Willingness to Pay and Factor Influencing on Donation. pp. 217-223. In Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Tobin, J. 1958. Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica 26(1): 24-36.

Vanit-Anunchai, C. and E. Schmidt. 2004. Consumer willingness to pay for environmentally friendly produced vegetables in Thailand. ISHS Acta Horticulturae 655: XV International Symposium on Horticultural Economics and Management 655: 107-113. [Online]. Available http://www.actahort.org/books/655/655_13.htm (April 22, 2022)

Wanyoike, F., N. Mtimet and B. Bett. 2019. Willingness to pay for a Rift valley fever (RVF) vaccine among Kenyan cattle producers. Preventive Veterinary Medicine 171(1): 1-9.

Yooyen, A., N. Leerattanakorn and C. Phunmanee. 2011. Market Potential and Willingness to Pay for Organic Pork Product in Chiangmai Province. 79 p. In Research Report. Chiang Mai: Maejo University. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

19-12-2023