ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

					ดู ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

            วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2566) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2566 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชหลายชนิด ในหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหา   ฝนทิ้งช่วง ส่งผลต่อการรอดตายและการเจริญเติบโต แต่ก็เป็นช่วงที่ผลไม้ที่สำคัญ ๆ ทางเศรษฐกิจเริ่มทยอยให้ผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรได้ชื่นใจพอควร อาทิเช่น อะโวคาโด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย กระท้อน มะละกอ ฯลฯ อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการได้คาดการณ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ ที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยลดต่ำลง ตามข้อมูลสถิติหากเกิดเอลนีโญเกิดขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น เกษตรกรทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน จะต้องมีการวางแผนเตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งที่อาจรุนแรงและยาวนาน ในส่วนของนักวิชาการและนักวิจัย ยังคงต้องมุ่งมั่นศึกษาวิจัยการผลิตและส่งเสริมวิชาการเกษตร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของภัยแล้ง ปรากฏการณ์เอลนีโญ และบริบทของสังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ

             วารสารวิจัย ฯ ฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับบทความวิจัยที่น่าสนใจจากหลากหลายประเด็นและหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีบทความวิจัยทั้งในส่วนของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระดับพันธุกรรม การผลิตพืช บทบาทของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชภายใต้สภาวะเครียดจากความแล้ง การจัดการธาตุอาหารพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์ การใช้ประโยชน์จากสารประกอบในพืช บทความวิจัยทางด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำ การส่งเสริมการเกษตร ผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมในภาคเกษตร และผลงานศึกษาวิจัยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

             ท้ายนี้ วารสารวิจัย ฯ หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ ได้แนวคิดในการต่อยอดศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป แล้วพบกันใหม่ในฉบับสุดท้ายของปี ครับ

            ด้วยรักและเคารพ                                                               

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
       บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 22-08-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย