การคาดการณ์ปริมาตรไม้สักโดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • วีระภาส คุณรัตนสิริ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ยุทธนา เถิงล้อม ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การถดถอยเชิงเส้น , ปริมาตรไม้สัก , ดัชนีพืชพรรณ , ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 สวนป่าทองผาภูมิ

บทคัดย่อ

การคาดการณ์ปริมาตรไม้สักเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวางแผนจัดการไม้สักในสวนป่า โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 สำหรับคาดการณ์ปริมาตรไม้สัก บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรไม้สักที่คำนวณได้จากแปลงตัวอย่างภาคสนามและดัชนีพืชพรรณจากข้อมูล ภาพดาวเทียม Sentinel-2 ได้แก่ Ratio Vegetation Index (RVI), Difference Vegetation Index (DVI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) และ Atmospherically Resistant Vegetation index (ARVI)  เป็นตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาพบว่าดัชนีพืชพรรณ SAVI ที่กำหนดค่าคงที่ L เท่ากับ 0.5 เป็นตัวแปรอิสระที่เข้าสู่สมการ เป็นสมการคาดการณ์ปริมาตรไม้สักที่เหมาะสมที่สุดของข้อมูลดาวเทียม Sentinel-2 โดยสมการปริมาตรไม้สัก (y)  = 10.064 (SAVI)-98.736 มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวกำหนดเท่ากับ 0.73 ตรวจความแม่นยำของสมการคาดการณ์ปริมาตรไม้สัก มีค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 1.52 และค่าราก  ที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 สามารถคาดการณ์ปริมาตรไม้สัก ด้วยการใช้สมการคาดการณ์ปริมาตรไม้สักเท่ากับ 199,366.68 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรไม้สักเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 18.51 ลูกบาศก์เมตร

References

Chang, J. and M. Shoshany. 2016. Mediterranean Shrublands Biomass Estimation using Sentinel-1 and Sentinel-2. pp. 5300-5303. In Proceedings of the 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Beijing: IEEE Xplore.

European Space Agency. 2015. Sentinel-2 User Handbook. Paris: European Space Agency. 64 p.

Forest Industry Organization. 2014. Sustainable Forest Management Thong Pha Phum Plantation. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment. 14 p. [in Thai]

Gitelson, A.A., Y.J. Kaufman and M.N. Merzlyak. 1996. Use of a green channel in remote sensing of global vegetation from EOS-MODIS. Remote Sensing of Environment 58(3): 289-298.

Huete, A.R. 1988. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). Remote Sensing of Environment 25(3): 295-309.

Huete, A.R., K. Didan, T. Miura, E.P. Rodriguez, X. Gao and L.G. Ferreira. 2002. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote Sensing of Environment 83(1-2): 195-213.

Husch, B., T. Beers and J.A. Kershaw. 2003. Forest Mensuration. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 456 p.

Jordan, C.F. 1969. Derivation of leaf‐area index from quality of light on the forest floor. Ecology 50(4): 663-666.

Kaufman, Y.J. and D. Tanre. 1992. Atmospherically resistant vegetation index (ARVI) for EOS-MODIS. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 30(2): 261-270.

Kriegler, F., W. Malila, R. Nalepka and W. Richardson. 1969. Preprocessing Transformations and Their Effects on Multispectral Recognition. pp. 97-131. In Proceedings of the 6th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Ann Arbor, MI: University of Michigan.

Lillesand, T.M., R.W. Kiefer and J.W. Chipman. 2015. Remote Sensing and Image Interpretation. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 736 p.

Nuthammachot, N., W. Phairuang, P. Wicaksono and T. Phairuang. 2018. Estimating Aboveground Biomass on Private Forest Using Sentinel-2 Imagery. Journal of Sensors 2018(2): 1-11. DOI:10.1155/2018/6745629.

Prasomsin, P. 1991. A Manual of Forest Mathematics Operations. Bangkok: Department of Forest Management, Faculty of Forestry, Kasetsart University. 138 p. [in Thai]

Ravindranath, M.H. 1981. Manual of Research Methods for Crustacean Biochemistry and Physiology. Madras: Central Marine Fisherriess Research Institute. 172 p.

Redowan, M., R. Akter, M. Islam, K.M. Masum and M.S.H. Chowdhury. 2015. Estimating growing stock volume in a Bangladesh forest site using Landsat TM and field-measured data. International Journal of Geomatics and Geosciences 6(2): 1607-1619.

Sangcharoen, R. 1973. A role of teak in economic development. KU News 18(6): 36-49. [in Thai]

Tucker, C.J. 1979. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. Remote Sensing of Environment 8(2): 127-150.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2023