การประเมินปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน ในต้นอ่อนข้าวเหนียวดำ

ผู้แต่ง

  • ภาวิณี อารีศรีสม สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • หทัยรัตน์ อุ่นแก้ว สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • กอบลาภ อารีศรีสม สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • วิกานดา ใหม่เฟย สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่

คำสำคัญ:

ต้นอ่อน, ข้าวเหนียวดำ, สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด, ฟลาโวอยด์, แอนโทไซยานิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยานิน ในต้นอ่อนข้าวเหนียวดำ 4 สายพันธุ์ ได้แก่  ก่ำภูเขียว ก่ำดอยสะเก็ด ก่ำใหญ่ และลืมผัว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จำนวน 3 ซ้ำ และเก็บเกี่ยวต้นอ่อนข้าวเหนียวดำเมื่ออายุครบ 10 วัน ผลการศึกษาพบว่าสายพันธุ์ของข้าวเหนียวดำมีผลต่อปริมาณสารสำคัญในต้นอ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดพบสูงสุดในต้นอ่อนสายพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดและพันธุ์ก่ำใหญ่ มีเท่ากับ 5.65±0.13 และ 5.64±0.10 มก. สมมูลย์ของกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ตามลำดับ ส่วนฟลาโวนอยด์พบมากที่สุดในต้นอ่อนสายพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด มีค่าเท่ากับ 2.17±0.03 มก. สมมูลย์ของเคอร์ซิตินต่อกรัมตัวอย่างแห้ง ในขณะที่ปริมาณ      แอนโทไซยานินพบสูงสุดในต้นอ่อนสายพันธุ์ก่ำใหญ่ มีค่าเท่ากับ 14.70±0.35 มก./100 กรัมน้ำหนักสด

References

Areekul, V., T. Saeku, P. Cheuwongngam and T. Laorojpinyo. 2015. Phenolic Content, Chlorophyll and Antioxidant Activities of Black Rice Grass. pp. 1145-1151. In The Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Chanphrom, P. 2007. Antioxidants and Antioxidant Activities of Pigmented Rice Varieties and Rice Bran. Master Thesis. Mahidol University. 123 p. [in Thai]

Chatsuwan, N. and V. Areekul. 2010. Color Parameters, Total Phenolic and Anthocyanin Content in Various Rice Cultivars. pp. 252-260. In Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Chen, X.Q., N. Nagao, T. Itani and K. Irifune. 2012. Anti-oxidative analysis, and identification and quantification of anthocyanin pigments in different coloured rice. Food Chemistry 135: 2783-2788.

Jansom, V., C. Jansom and N. Lerdvuthisopon. 2017. Study on total phenolics compound, total flavonoids, total monomeric anthocyanins, vitamin E and gamma-oryzanol in pigmented Thai rice. Thammasat Medical Journal 17(2): 194-204. [in Thai]

Kaladee, D., P. Pongpiachan and S. Jamjod. 2000. Genetics, Breeding and Agriculture Nutritional Immunity of Purple Rice (Oryza sativa L.). 73 p. In Research Report. Chiang Mai: Science and Technology Research Institute Chiang Mai University. [in Thai]

Matsuo, T., Y. Futsuhara, F. Kikuchi and H. Yamaguchi. 1997. Science of the Rice Plant. Tokyo: Food and Agriculture Policy Research Center. 1008 p.

Namjooyan, F., M.E. Azmi and V.R. Rahmanian. 2010. Investigation of antioxidant activity and total phenolic content of various fractions of aerial parts of Pimpinella Barbata (DC.) Boiss. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 5(1): 1-5.

Pascual-Teresa, S. and M. Sanchez-Ballesta. 2008. Anthocyanins: from plant to health. Phytochemistry Reviews 7(2): 281-299.

Phengrat, J. and S. Jearakongman. 2009. Black Glutinous Rice: Various Benefits, Composite Thinking, Enhancing Thai Economic Opportunities. pp. 325-342. In Proceedings of Rice and Temperate Cereal Crops Annual Conference 2009. Bangkok: Division of Rice Research and Development. [in Thai]

Ranganna, S. 1977. Manual of Analysis of Fruit and Vegetable Products. New York: Tata McGraw-Hill. 634 p.

Shen, Y., L. Jin, P. Xiao, Y. Lu and J.S. Bao. 2009. Total phenolics, flavonoids, antioxidant capacity in rice grain and their relations to grain color, size and weight. Journal of Cereal Science 49: 106-111.

Somporn, C., C. Krainart and J. Tobuch. 2018. The study of antioxidant capacity of green tea from rice seedlings. Rajabhat Agriculture 17(1): 27-33. [in Thai]

Sudtasarn, G., S. Jongdee and R. Kenlhaem. 2008. Research and Development of Green Tea from Fragrant Rice Seedlings. pp. 398. In Proceedings of Rice and Temperate Cereal Crops Annual Conference 2008. Bangkok: Division of Rice Research and Development. [in Thai]

Wiriyasuk, K. 2005. Extraction and Regulation of Genes Controlling Grain Anthocyanin and Proanthocyanin (Condensed Tannins) Accumulation in Rice. Master Thesis. Kasetsart University. 64 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2023