ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน Chicken Growth Hormone (cGH) ในไก่แดงสุราษฎร์ ที่เขตอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • จิรวัฒน์ มาลา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ศรินทิพ สุกใส สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิชญานิภา พงษ์พานิช สาขาวิชานวัตกรรมผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

cGH , ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ไก่แดงสุราษฎร์

บทคัดย่อ

ยีน Chicken Growth Hormone (cGH) มีบทบาทสำคัญมากเกี่ยวกับการควบคุมเจริญเติบโตและพัฒนากล้ามเนื้อในไก่ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน cGH     ในไก่แดงสุราษฎร์ด้วยเทคนิค PCR-RFLP  ศึกษารูปแบบจีโนไทป์ของยีน cGH ในไก่แดงสุราษฎร์ จำนวน 172 ตัวอย่าง จากอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไก่แดง สุราษฎร์เป็นไก่พื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงเป็นอย่างมาก ทางภาคใต้ของประเทศไทย เพิ่มปริมาณจีโนมิกส์ดีเอ็นเอ      ของยีน cGH ด้วยเทคนิค PCR ผลผลิต PCR ที่ได้ถูกนำไปตัดด้วยเอนไซม์ EcoRV ผลการศึกษาพบรูปแบบจีโนไทป์ของยีน cGH จำนวน 3 รูปแบบ คือ GG, AG และ AA และ 2 อัลลีล โดยอัลลีล G (429 bp) และ A (296 และ 133 bp) มีความถี่อัลลีล G สูงกว่าอัลลีล A ความถี่จีโนไทป์ไม่อยู่ในสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตี้คาดหมาย (He) และค่าเฮตเทอโรไซโกซิตี้ตรวจพบ (Ho) เท่ากับ 0.51 และ 0.49 ตามลำดับ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า จากการตรวจสอบจีโนไทป์ของยีน cGH/EcoRV พบความหลากหลายในไก่แดงสุราษฎร์ ดังนั้น ยีน cGH อาจสามารถนำไปใช้เป็น Candidate gene ในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตในไก่แดงสุราษฎร์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พันธุกรรมของไก่พื้นเมืองต่อไป

References

Anh, N.T.L., S. Kunhareang and M. Duangjinda. 2015. Association of chicken growth hormones and insulin-like growth factor gene polymorphisms with growth performance and carcass traits in Thai broilers. Asian Australasian Journal Animal Science 28(12): 1686-1695.

Brown, J.L. 1997. A theory of mate choice based on heterozygosity. Behavioral Ecology 8(1): 60-65.

Buasook, T., S. Kunhareang, K. Srinon and M. Duangjinda. 2016. Association of candidate gene with body weight in Thai Native Chicken-Chee KKU12. Khon Kaen Agriculture Journal 44(Suppl.2): 984-991. [in Thai]

Emara, M.G. and H. Kim. 2003. Genetic markers and their application in poultry breeding. Journal of Poultry Science 82: 952-957.

Lei, M.M., Q.H. Nie, X. Peng, D.X. Zhang and X.Q. Zhang. 2005. Single nucleotide polymorphisms of the chicken insulin-like factor binding protein 2 gene associated with chicken growth and carcass traits. Journal of Poultry Science 84: 1191-1198.

Makhsous, S.G., S.Z. Mirhoseini, M.J. Zamiri and A. Niazi. 2013. Polymorphisms of growth hormone gene in a native chicken population: association with egg production. Journal of Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 57: 73-77.

Mala, J. 2018. A Study of Raising Conditions for Dang Suratthani Native Chicken in Phunphin District, Suratthani Province. pp. 13-14. In Proceedings of The 14th SRU National and International Conference 2018 (Poster). Suratthani: Suratthani Rajabhat University. [in Thai]

Morathop, S., S. Trimanee, Y. Srisan and P. Buathongchan. 2003. Livestock Biodiversity. 52 p. In Research Report. Bangkok: Animal Breeding Division, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Phromnoi, S. and S. Phattanakunanan. 2017. Genetic diversity of native chicken in Uttaradit province for sustainable of utilization and conservation. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine 12(2): 67-77. [in Thai]

Preecha, N., R. Charoensok, T. Incharoen, S. Numthuam, N. Wichasit. and T. Pechrkong. 2017. Polymorphisms of cGH, MC5R, IGFBP2 and IGF-1 genes and their association with growth traits in White Leghorn and Rhode Island Red. Khon Kaen Agriculture Journal 45(Suppl.1): 783-789. [in Thai]

Promwatee, N., M. Duangjinda, W. Boonkum. and B. Loapaiboom. 2011. Association of single nucleotide polymorphisms in GHSR, IGFI, cGH, and IGFBP2 genes on growth traits in Thai native chickens (Chee and Pradu Hang Dam). Khon Kaen Agriculture Journal 39: 261-270. [in Thai]

Songsang, A., K. Tunthikapong, R. Sompong and T. Jeendoung. 2015. Comparison of production performance, carcass, meat quality and consumer acceptance on Dang Suratthani Thai native chicken and colon chicken raised in commercial production and the supplementation of rubber seed meat to replace soybean meal in diet formulas. [Online]. Available http://kb.tsu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/3390/1/Aporn%20Songsang%2000202771.pdf (May 12, 2020). [in Thai]

Sopa, D. and O. Dejitthirat. 2021. Improvement of Thai chicken production for improved living standards. The Liberal Arts Journal, Mahidol University 4(1): 118-144. [in Thai]

Tanasawat, P. 2016. Native Chicken Raising Guide. 3rd ed. Bangkok: Kaset-Siam Press. 198 p. [in Thai]

Tongsiri, S., G.M. Jeyaruban, S. Hermesch, J. Werf, L. Li and T. Chormai. 2019. Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 32(7): 930-938.

Wichasit, N., N. Preecha, T. Incharoen, S. Numthuam and R. Charoensok. 2017. Association of cGH, IGF-I, IGFBP-II, GHSR and 24BP-PRL gene markers with egg production and egg quality traits in laying hens. Journal of Agricultural Science 48(Suppl.2): 317-327. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2023