ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ของเกษตรกรในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้แต่ง

  • Khantavanh Phlasaboud สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • พุฒิสรรค์ เครือคำ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • สายสกุล ฟองมูล สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ปิยะ พละปัญญา สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ทัศนคติของเกษตรกร , ความมั่นคง ทางอาหาร, ระดับครัวเรือน

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกร ในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 279 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์พหุถดถอย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีทัศนคติต่อการสร้างความมั่นคง ทางอาหารในระดับครัวเรือนโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18 คะแนน) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านการใช้ประโยชน์จากอาหาร รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีอาหารเพียงพอ ด้านการเข้าถึงอาหาร และด้านความมีเสถียรภาพของอาหาร ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีจำนวน 6 ตัวแปร โดยเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกจำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ รายได้จากภาคการเกษตร รายได้นอกภาคการเกษตร จำนวนการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร จำนวนการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร และความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคง ทางอาหาร ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ ได้แก่ รายจ่ายในครัวเรือน

References

Buathong, C. 2016. Agriculture in Lao People's Democratic Republic. [Online]. Available http://www.agri.ubu.ac.th/mis/course-article/upload/12.pdf (September 18, 2020). [in Thai].

Dam-orn, N. and C. Paiwithayasiritham. 2020. Model of community network management for food security. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology 5(8): 470-485. [in Thai]

Department of International Trade Promotion. 2017. Agro-processing industry in the Lao PDR. [Online]. Available https://ditp.go.th/contents_attach/161371/161371.pdf (September 18, 2020). [in Thai]

Fakket, P., C. Morachat and U. Unphim. 2016. Creating food security of organic farmers in the lower Northeast of Thailand. Nakhon Phanom University Journal 6(2): 96-104. [in Thai].

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2018. The 45th Session of the Committee on World Food Security Report. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 13 p.

Kham District Agriculture and Forestry Office. 2019. Report on the Export of the Non-timber Forest Products of Muang Kham, Xieng Khwang Province Lao People's Democratic Republic. Xieng Khwang: Kham District Agriculture and Forestry Office. 15 p.

Masawas, P., P. Sirisupaluxana and N. Bunyasiri. 2016. Factors affecting food security of Thai agricultural households. VRU Research and Development Journal 11(2): 347-356. [in Thai]

Prasitratsin, S. 2003. Social Research Methodology. Bangkok: National Institute of Development Administration. 711 p. [in Thai]

Saipatthana, U. and C. Piyapimonsit. 2004. Collinearity. Parichart Journal 17(1): 55-62. [in Thai]

Sub-Committees of the General Assembly of Mueang Kham. 2019. Report on the 5-Year Economic and Social Report of Mueang Kham, Xieng Khwang Province Lao People's Democratic Republic. Xieng Khwang: Mueang Kham Governor's Office. 10 p.

Suwatthi, P. 1998. Principles of statistics. NIDA Development Journal 38(3): 103-130. [in Thai]

Thammavong, K., C. Vaseenonta, L. Romyen and S. Singyabuth. 2019. Factors affecting the poor households in Boualpha district, Khammouane province, Lao People’s Democratic Republic. Journal of Humanities & Social Sciences 17(2): 239-253. [in Thai]

Vongsay, C., P. Tanpichai, S. Srisuantang and W. Soopunyo. 2014. The variety of natural resources to food security of Pialat community, Sangthong district, Vientiane capital of the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR). Veridian E-Journal 7(2): 156-172. [in Thai]

Yaimuang, S. 2012. Indicators of Food Security at Community Level. Nonthaburi: Biothai. 192 p. [in Thai]

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd. New York: Harper and Row Publication. 1130 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2023