การยกระดับการผลิตยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียมจากยางก้อนถ้วย GAP

ผู้แต่ง

  • ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา
  • บัญชา สมบูรณ์สุข สาขานวัตกรรมเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา

คำสำคัญ:

ยางก้อนถ้วย , การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี , เกรดพรีเมียม , ความยั่งยืน , ยางเครปบาง สีน้ำตาล

บทคัดย่อ

จุดประสงค์หลักของการผลิตยางเครปบาง สีน้ำตาลเกรดพรีเมียมจากยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP   เป็นการยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตยางเครปที่มีคุณภาพสูง การศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วย GAP วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ กำหนดมาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ยาง    เครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียม เพื่อเป็นการลดข้อโต้แย้งจากการประเมินด้วยสายตาและเชื่อมโยงด้านการตลาด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วย GAP สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อปีได้ร้อยละ 20.28  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์พบว่า การลงทุนผลิตยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียม มีค่า NPV มากกว่าศูนย์ BCR และ IRR มากกว่า 1 และ 7% ตามลำดับ แสดงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน ด้านการกำหนดมาตรฐานได้กำหนดค่าความสกปรกสูงสุด 0.05% ความอ่อนตัวเริ่มแรกต่ำสุด 35 หน่วย และดัชนีความอ่อนตัวต่ำสุด 65 หน่วย ทำให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์    ยางล้อต่างยอมรับและไว้วางใจคุณภาพของวัตถุดิบ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับการผลิตยางเครปบาง สีน้ำตาลสู่ความยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสืบไป

 

References

Juntuma, P. 2020. Increase productivity and income of farmers in Trang province from GAP rubber farming. Rubber Journal 41(2): 2-12. [in Thai]

Rubber Research Institute of Thailand. 2011. The Testing of Block Rubber According to STR Standards. Bangkok: Department of Agriculture. 34 p. [in Thai]

Rubber Research Institute of Thailand. . 2018. Para Rubber Academic Data 2018. Bangkok: Rubber Authority of Thailand. 179 p. [in Thai]

Rubber Authority of Thailand. 2021. Thai Rubber Statistics and Forecasts. 356 p. In Monthly Report of Rubber Economy Division 26 April 2021. Bangkok: Rubber Authority of Thailand. [in Thai]

Sadudee, S., I. Yeedum and J. Petnongchum. 2009. Irrigation Management for Rubber (Hevea brasiliensis) to Maintain Tapping during the Period of Dry season. 105 p. In The Complete Research Report. Songkhla: Prince of Songkhla University. [in Thai]

SRAOT 3–2021. Thin Brown Crepe–premium Grade; Specifications. Standards of the Rubber Authority of Thailand. Bangkok: Rubber Authority of Thailand. 9 p. [in Thai]

Sriwarin, P., T. Petsungnoen, M. Ananta and A. Kunalasira. 2014. The cost of processing primary rubber at the factory level. Rubber Journal 35(3): 20-29. [in Thai]

TAS 5907-2018. Good Manufacturing Practices for Crepe Rubber. Bangkok: National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. 12 p. [in Thai]

TAS 5910-2020. Good Agricultural Practices for Rubber Volume 2: Production of Cup Lump. Bangkok: National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. 12 p. [in Thai]

Tassanakul, P. 2013. A Handbook for the Production of a Good-quality Cup Lump. pp. 2-10. In The Guidance Document for Rubber Farmers. Bangkok: Rubber Technology Research and Development Division, Rubber Authority of Thailand. [in Thai]

Tassanakul, P. 2015. Stop using sulfuric acid for latex coagulation. Rubber Journal 36(4): 26-30. [in Thai]

Tassanakul, P. 2020. Upgrading GAP Cup Crumbs Toward GMP Crepe Rubber Production. pp. 10-17. In Meeting Academic Thailand Quality Conference & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand. Bangkok: TQM Promotion Foundation in Thailand. [in Thai]

Tassanakul, P. 2021a. The Establishment of Premium Grade Thin Brown Crepe Standards of the Rubber Authority of Thailand. pp. 3-36. In The full Report. Bangkok: Rubber Authority of Thailand. [in Thai]

Tassanakul, P. 2021b. Production of premium grade thin brown crepe from good quality cup lumps. Journal of Science Innovation for Sustainable Development 3(1): 1-14. [in Thai]

Thai Rubber Association. 2021. The Problem of Adulterated Coagulation Added in Latex, Cup Lumps or Natural Rubber Raw Materials. pp. 1-3 In The Message Memo 24 December 2021. Songkhla: Thai Rubber Association. [in Thai]

The Rubber Manufacturers Association. 1979. International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades. (The Green Book). Washington, D.C.: Rubber Manufacturers Association, Incorporated. 19 p.

Yunyongwattanakorn, J., Y. Tanaka, S. Kawahara, W. Klinklai and J. Sakdapipanich. 2003. Study the effect of proteins and fatty acids on storage hardening and gel formation under various conditions during accelerated storage of various kinds of natural rubber. Rubber Chemistry Technology Journal 76: 1228-1240.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2023