การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้าเพื่อขับเคลื่อนความต้องการ ผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้บริโภค

ผู้แต่ง

  • บุหงา ชัยสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

คำสำคัญ:

การสื่อสารการตลาดและตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ผักเกษตรอินทรีย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและต้นแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากผักเกษตรอินทรีย์ โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูล นักวิชาการ นักการตลาด เกษตรกร ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค รวม 28 คน และการวิจัยเชิงสำรวจจากผู้บริโภค 400 คน และการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและตราสินค้า ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง  ผลการวิจัยด้วยการทำการวิเคราะห์กลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ห่วงใยสุขภาพและสนใจการสื่อสารการตลาด กลุ่มผู้ซื้อเพราะสะดวกและเข้าใจคุณประโยชน์ และกลุ่มผู้สูงวัยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ครอบครัว และสุขภาพ จากนั้นในการวิจัยระยะที่สอง ทำการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยมีแนวคิด คือ Heart to Health จากใจชุมชนสู่สุขภาพของคุณ แสดงถึงความตั้งใจผู้ผลิต สู่สุขภาพของผู้บริโภค เพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืน จากนั้นพัฒนาช่องทางการสื่อสาร  4 ระยะ ได้แก่  1) สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคถึงความตั้งใจที่จะปลูกผักที่มีคุณภาพมาตรฐานและแบ่งปันให้ผู้บริโภค  2) สร้างการพิจารณาของผู้บริโภคว่าผักออร์แกนิก สามารถปรุงอาหารได้หลากหลายและดีต่อสุขภาพ  3) การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการซื้อสินค้าตามช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ รวมทั้งการบอกต่อผู้บริโภค อื่น ๆ และ  4) การกลับมาซื้อผักออร์แกนิกจากชุมชนซ้ำ

References

Aaker, D.A. 2004. Leveraging the corporate brand. California Management Review 46(3): 6-18.

Australian Organic Market Report. 2021. Australian organic market 2021. [Online]. Available https://austorganic. com/industry/publications/market-report-2021 (January 8, 2022).

Boonthawee, K., P. Chotivanich and E. Onsa-ard. 2021. Entrepreneurial orientation, knowledge management, marketing strategies, innovativeness and Thai organic farming business performance outcomes. Journal of Agricultural Research and Extension 38(1): 108-125. [in Thai]

Buasri, R. and A. Ritimat. 2021. Promoting marketing online for organic farmer community research enterprise in North Eastern. MBU Roi Et Journal of Global Education Review 1(3): 22-32. [in Thai]

Grewal, D. and A.L. Roggeveen. 2020. Understanding retail experiences and customer journey management. Journal of Retailing 96(1): 3-8.

Hongsa, L. and M. Luksamee-Arunothai. 2022. Consumers’ willingness to pay for organic vegetables in Chonburi province. Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus 11(2): 249-262. [in Thai]

Iglesias, O., J.J. Singh and J.M. Batista-Foguet. 2011. The role of brand experience and affective commitment in determining brand loyalty. Journal of Brand Management 18(8): 570-582.

Kielue, N. 2017. Policy of Promoting Organic Agriculture in Pha Ngan, Surat Thani. Bangkok: Chulalongkorn University. 179 p. [in Thai]

Li, H., and P.K. Kannan. 2014. Attributing conversions in a multichannel online marketing environment: an empirical model and a field experiment. Journal of Marketing Research 51(1): 40-56.

Palazón, M., M. López, M. Sicilia and I. López. 2022. The customer journey: a proposal of indicators to evaluate integration and customer orientation. Journal of Marketing Communications 28(5): 528-559.

Panpleum, P. and P. Pasunon. 2018. Factors affecting consumers’ willingness to pay for organic products in green markets and specialty health food chain stores in the Bangkok metropolis and vicinity. Modern Management Journal 14(1): 169-178. [in Thai]

Ritvits-Arkonsuo, L. and A. Leppiman. 2015. Consumer Journey from first experience to brand Evangelism. Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe 6(1): 5-28.

Saenla, P. and V. Soonthonsmai. 2020. Prediction of intention to purchase organic vegetables of consumers in Chonburi province according to the theory of planned behavior. Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University 9(2): 104-127. [in Thai]

Sangchan, S. 2017. Guidelines for Increasing Productivity of Organic Products (Vegetables) of Thamsua Community Members in Kaeng Krachan, Petchaburi Province. Independent Study. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 129 p. [in Thai]

Sangkumchaliang, P. and W.C. Huang. 2012. Consumers perceptions and attitudes of organic food products in Northern Thailand. International Food and Agribusiness Management Review 15(1): 87-102. [in Thai]

Smith, K. and M. Wintrob. 2013. Brand storytelling: a framework for activation. Design Management Review 24(1): 36-41.

Sohn, S., B. Seegebarth and D.M. Woisetschläger. 2022. The same only different? How a pandemic shapes consumer organic food purchasing. Journal of Consumer Behaviour 2022: 1-14.

Srinorachan, S. 2019. Developing guidelines for content marketing communication to business management of farmers. Journal of Liberal Arts, Maejo University 7(1): 175-185. [in Thai]

Srinorajan, S. and B. Chaisuwan. 2019. Branding process and online marketing communication for organic products. Thai Agricultural Research Journal 37(2): 177-185. [in Thai]

Su, Y., A. Khaskheli, S.A. Raza, and S.Q. Yousufi. 2022. How health consciousness and social consciousness affect young consumers purchase intention towards organic foods. Management of Environmental Quality: An International Journal 33(5): 1249-1270.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2023