ผลของอาหารมีชีวิตและอิทธิพลของแสงต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus Herbst, 1793)

ผู้แต่ง

  • วาสนา อากรรัตน์ สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธนกร แหยมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • สรวิชญ์ ประกอบไวทยกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • อนุรักษ์ สุขดารา สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

กุ้งมังกรเลน, อาหารมีชีวิต, อิทธิพลของแสง, อัตรารอดตาย

บทคัดย่อ

กุ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus) เป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในกลุ่มครัสเตเซียนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันการศึกษาด้านการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำชนิดนี้มีไม่มากนัก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอาหารมีชีวิต และอิทธิพลของแสงต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งระยะ Phyllosoma โดยอาหารมีชีวิตแบ่งออกเป็นสองชุดการทดลอง ได้แก่ อนุบาลลูกกุ้งด้วยอาร์ทีเมียแรกฟัก และอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ (ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ) รวมไปถึงการเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ลูกกุ้งมีการตอบสนองต่อการกินอาหารมีชีวิตมากที่สุดระหว่างช่วงเวลา 00.01-06.00 น. 06.01-12.00 น. 12.01-18.00 น. และ 18.01-24.00 น. (ชุดการทดลองละ 10 ซ้ำ) ส่วนการศึกษาอิทธิพลของแสงมีสองชุดการทดลอง ได้แก่ อนุบาลลูกกุ้งที่สภาวะแสงปกติ และที่สภาวะปิดคลุมแสงตลอดเวลา (ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ) ผลการศึกษาพบว่า Phyllosoma ที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักจะมีอัตรารอดตายสูงกว่าที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ (p<0.05) ตั้งแต่วันที่ 2 ของการอนุบาลเป็นต้นไป และที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์จะตายหมดภายในวันที่ 7 ขณะที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักมีอัตรารอดตายเฉลี่ยอยู่ที่ 26.6±7.6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ช่วงเวลาก็มีผลต่อการกินอาหารของลูกกุ้ง โดย Phyllosoma จะกินอาหารในช่วงเวลา 06.01-12.00 น. มากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ  ส่วนด้านอิทธิพลของแสงพบว่า อัตราการรอดตายของลูกกุ้งระยะ Phyllosoma ที่สภาวะแสงปกติ กับที่สภาวะแสงปิดคลุมตลอดเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)

References

Abrunhosa, F.A., A.P. Santiago and J.P. Abrunhosa. 2008. The early phyllosoma stages of spiny lobster Panulirus echinatus Smith, 1869 (Decapoda: Palinuridae) reared in the laboratory. Brazilian Journal of Biology 68(1): 179-186.

American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation (APHA, AWWA and WEF). 2017. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: American Public Health Association. 1504 p.

Ayra, L. and R. Cruz. 2010. Caribbean lobster reproduction: a review. Revista de Investigaciones Marinas 31(2): 115-123.

Bhatiyasevi, O. and K. Kittiwattanawong. 1994. Biology of Spiny Lobsters in Genus Panulirus Landed at Phuket and Adjacent Areas. pp. 360-373 In Proceedings Seminar of Academic 1994, Department of Fisheries. Bangkok: Department of Fisheries. [in Thai]

Brown, M.E. 1957. The Physiology of Fishes. Vol.1. New York: Academic Press. 400 p.

Bussarawit, S. 2005. Taxonomic studies on deep water lobsters from the Andaman sea of Thailand. 35 p. In Technical Paper No.13/2005. Phuket: Phuket Marine Biological Center, Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment. [in Thai].

Dennis, D.M, C.R. Pitcher and T.D. Skewes. 2001. Distribution and transport pathways of Panulirus ornatus and Panulirus spp. larvae in the Coral Sea. Australian Journal of Marine and Freshwater Research 52: 1175-1185.

De Silva, S.S. and F.B. Davy. 2010. Success Stories in Asian Aquaculture. New York: Springer. 214 p.

Francis, D.S., M.L. Salmon, M.J. Kenway and M.R. Hall. 2014. Palinurid lobster aquaculture: nutritional progress and considerations for successful larval rearing. Reviews in Aquaculture 6: 180-203.

Hoang, T., M. Barchiesis, S.Y. Lee, C.P. Keenan and G.E. Marsden. 2003. Influences of light intensity and photoperiod on moulting and growth of Penaeus merguiensis cultured under laboratory conditions. Aquaculture 216: 343-354.

Ikhwanuddin, M., S.N. Fatihah, J.R. Nurul, M.Z. Zakaria and A.B. Abol-Munafi. 2014. Biological features of mud spiny lobster, Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) from Johor coastal water of Malaysia. World Applied Sciences Journal 31(12): 2079-2086.

Krainara, T., T. Apaipacdee and C. Pinsuwan. 2008. The intellectual of farmer on spiny lobster production in Yao island, Phangnga province. 59 p. In Technical Paper No.2/2008. Phangnga: Phangnga Fisheries Provincial Office, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Kruesanae, V. 1994. Preliminary study on embryonic and larval development of spiny lobster (Panulirus spp.). 24 p. In Technical Paper No.19/1994. Phuket: Phuket Coastal Aquaculture Development Center, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Kruesanae, V. . 1998a. Spiny lobster broodstocks rearing in floating net cages. 18 p.

In Technical Paper No.2/1998. Phuket: Andaman Marine Shrimp Research and Development Center, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Kruesanae, V. 1998b. Growth and survival of juvenile spiny lobsters (Panulirus spp.) reared in concrete tanks. 15 p. In Technical Paper No.3/1998. Andaman Marine Shrimp Research and Development Center, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Limsuwan C., N. Chuchird, G. Kundee, C. Tipsemongkol, C. Akkarakahasin, P. Poungchor and M. Somboon. 2009. Effects of Light Intensity on Survival Rate and Growth of Rearing Pacific White Shrimp Postlarvae (Litopenaeus vannamei). pp. 149-153. In Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Linjee, W. 2011. Role of Aquatic Environmental Factors on Spiny Lobster Distribution around Kapoe Bay, Ranong Province. Master Thesis. Kasetsart University. 185 p. [in Thai]

Nelson, M.M., B.J. Crear, P.D. Nichols and D.A. Ritz. 2004. Growth and lipid composition of phyllosomata of the southern rock lobster, Jasus edwardsii, fed enriched Artemia. Aquaculture Nutrition 10(4): 236-246.

Nitiratsuwan, T., K. Panwanitdumrong and C. Ngamphongsai. 2017. Some biological aspects of ornate spiny lobster (Panulirus ornatus Fabricius 1798) from small-scale fishery in Trang province. Khon Kaen Agriculture Journal 45(1): 116-120. [in Thai]

Office of Agricultural Economic (OAE). 2008. Economic on the spiny lobster production at the Andaman coast in 2006. Agricultural Economic Research 110: 1-32. [in Thai]

Oniam, V. and W. Arkronrat. 2013. Development of crab farming: the complete cycle of blue swimming crab culture program (CBSC Program) in Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 37(2): 31-43.

Pluemsong, P., T. Nitiratsuwan and K. Panwanitdumrong. 2017. Status of Mud Spiny Lobster Fishery in Trang Province. pp. 594-599. In Proceedings RMU Graduate Rresearch Conference. Mahasarakham: Rajabhat Mahasarakham University. [in Thai]

Soonsun, P., J. Pongmaneerat, P. Chainark and P. Klingsukklai. 2008a. Notes on larval development and nursing of scalloped spiny lobster (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) in hatchery. 18 p.

In Technical Paper No.25/2008. Bangkok: Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Soonsun, P., J. Pongmaneerat and S. Detsathit. 2008b. Rearing of mud spiny lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) with different feeds. 21 p. In Technical Paper No.21/2008. Bangkok: Coastal Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Srithong, C., R. Yoonpundh and C. Thaitungchin. 2016. Effect of Light Intensity and Photoperiod to Larvae Nursing of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man). pp. 968-978.

In Proceedings of The 54th Kasetsart University Annual Conferrence. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Sukkerd, A. 2012. Economic Analysis of Lobster Culture in Floating Cage Amphoe Ko Yao Changwat Phang-nga. Master Thesis. Kasetsart University. 100 p. [in Thai]

Takeuchi, T. and K. Murakami. 2007. Crustacean nutrition and larval feed, with emphasis on Japanese spiny lobster, Panulirus japonicus. Bulletin of Fisheries Research Agency 20: 15-23.

Williams, K.C. 2007. Nutritional requirements and feeds development for post-larval spiny lobster: a review. Aquaculture 263: 1-14.

Wongrat, L. 2000. Guide to Plankton Culture. Bangkok: Kasetsart University Press. 127 p. [in Thai]

Zhang, X., Y. Zhang, Q. Zhang, P. Liu, R. Guo, S. Jin, J. Lin, L. Chen, Z. ma and Y. Liu. 2020. Evaluation and analysis of water quality of marine aquaculture area. International Journal of Environmental Research and Public Health 17: 1-15.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2023