ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2022):  พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ฉบับนี้ออกมาพบกับท่านผู้อ่านภายใต้สภาวะความผันผวนทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณน้ำฝนที่มากผิดปกติ เกิดอุทกภัย   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดคลื่นความร้อนในบางประเทศแถบยุโรปคร่าชีวิตคนไปไม่น้อย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นในหลายประเทศอันเนื่องจากการรบกันของรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ขาดปัจจัยการผลิต เกิดการกักตุนน้ำมัน ทำให้น้ำมันมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าขยับตัวสูงขึ้นซ้ำเติมชีวิตพี่น้องประชาชน ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้ให้ท่านผู้อ่านท้อแท้ หดหู่ นะครับ แต่อยากชวนคิดว่า ภายใต้วิกฤติต่าง ๆ ประเทศไทยของเรายังอุดมไปด้วยทรัพยากรซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าหลาย ๆ ประเทศ จึงขอฝากท่านผู้อ่าน ท่านนักวิจัย โปรดช่วยกันค้นคว้า วิจัย จากฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้กินดี อยู่ดี และมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่นเดิมครับ เนื้อหาสาระของบทความในเล่มนี้จำนวน 15 เรื่อง พร้อมไปด้วยคุณค่าและองค์ความรู้ที่ท่านผู้อ่านนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

              แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

              ด้วยรักและเคารพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

           บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 22-08-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย