ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพแรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ผลิตภาพ , ยางพารา, ทุนมนุษย์ , รายได้

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภาพแรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และเพื่อศึกษาผลกระทบจากทุนมนุษย์ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา     ต่อรายได้และผลิตภาพแรงงาน โดยใช้แบบสอบถามที่มีขนาดตัวอย่างจำนวน 400 ราย สถิติที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การวิเคราะห์สมการถดถอย  ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภาพแรงงานรวม 1,803.18 กิโลกรัม/ไร่/ปี และเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 กิโลกรัม/ไร่/ปี ปัจจัยทุนมนุษย์ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อรายได้พบว่า ประสบการณ์การเกษตร อาชีพก่อนปลูกยางพารา สภาวะสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับยางพารา แปรผันตรงในระดับนัยสำคัญ 0.05 และระดับการศึกษา ความรู้เกษตรกรยุคใหม่แปรผันตรงกับรายได้  ในระดับนัยสำคัญ 0.10  ส่วนปัจจัยทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานพบว่า ประสบการณ์การเกษตร สภาวะสุขภาพ ความรู้เกษตรกรยุคใหม่ แปรผันตรงกับผลิตภาพแรงงานในระดับนัยสำคัญ 0.01 และระดับการศึกษา อาชีพก่อนปลูกยางพารา ความรู้เกี่ยวกับยางพารา แปรผันตรงกับผลิตภาพแรงงานในระดับนัยสำคัญ 0.05 แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้และผลิตภาพแรงงาน ควรมีการนำศักยภาพเกี่ยวกับทุนมนุษย์ที่มีของเกษตรกรยางพารา รวมถึงการให้องค์ความรู้เพิ่มเติม

References

Chomtohsuwan, T. 2016. Study of the relationship between human capital compensation and education: a case study of Thailand. 110 p. In Research Report. Pathum Thani: Rangsit University. [in Thai]

Cronbach, L.J. 1990. Essentials of Psychology Testing. New York: Harper Collins Publishers Inc. 400 p.

Department of Agricultural Extension. 2019. Detail of rubber. [Online]. Available http://www.oae.go.th/ (8 August 2020). [in Thai]

Hanpol, C. 2011. Costs and Productivity of Labor in Rubber- Plant in Surin Province. Master Thesis. Srinakharinwirot University. 96 p. [in Thai]

Office of Industrial Economics. 2019. Export statistics - natural rubber. [Online]. Available http://rubber.oie.go.th/ImExThaiByProduct.aspx?pt=ex (8 August 2020). [in Thai]

Satsue, P. and P. Phitthayaphinant. 2017. The perceived impact and adaptation of the rubber planters and rubber industry from participating in the ASEAN Economic Community - a case study of Songkhla. 160 p. In Research Report. Bangkok: Thailand Research Fund. [in Thai]

Somsakul, Y. 2017 Factors that Affect the Sustainability of Rubber Industry Supply Chain A Case Study: Rubber Industry at A. Doi Luang, Chiangrai Province. Master Thesis. Bangkok University. 93 p. [in Thai]

Surat Thani Provincial Agriculture Office. 2018. Rubber farmers in Surat Thani province. [Online]. Available https://www.opsmoac.go.th/suratthani-dwl-files-411591791865 (22 May 2019). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2022