การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์เส้นทางในข้าวไร่กลายพันธุ์ชั่วที่ 3

ผู้แต่ง

  • นุจรี ชดาการ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
  • ณัฐพล จันทร์สว่าง ศูนย์วิจัยระบบเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
  • วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ ศูนย์วิจัยระบบเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

คำสำคัญ:

ข้าวไร่ , กลายพันธุ์ , ผลผลิต, การวิเคราะห์, สหสัมพันธ์, การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์เส้นทาง

บทคัดย่อ

ความสัมพันธ์ของผลผลิตและลักษณะอื่น ๆ มีความสำคัญกับนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อคัดเลือกต้นพืช       ในแต่ละชั่ว จึงศึกษาความสัมพันธ์ อิทธิพลทางตรงและอ้อมของผลผลิตกับลักษณะอื่น ๆ ของข้าวไร่กลายพันธุ์ในชั่ว ที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์เส้นทาง ของลักษณะทางการเกษตรของข้าวไร่กลายพันธุ์ในชั่วที่ 3 พบว่า ความยาวใบธง จำนวนหน่อต่อต้น จำนวนรวงต่อต้น จำนวนเมล็ดต่อรวง และน้ำหนักเมล็ดต่อรวง มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงกับผลผลิต จำนวนหน่อต่อต้น จำนวนรวงต่อต้น จำนวนเมล็ดต่อรวง และน้ำหนักเมล็ดต่อรวงมีอิทธิพลทางตรงแบบบวกต่อผลผลิตสูง อายุวันออกดอก อายุวันสุกแก่ ความยาวใบธง จำนวนรวงต่อต้น ความยาวรวง จำนวนเมล็ดต่อรวง และน้ำหนักเมล็ดต่อรวง   มีอิทธิพลทางอ้อมแบบบวกกับผลผลิตผ่านทางจำนวนหน่อต่อต้นสูง ดังนั้นในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่กลายพันธุ์ในชั่วที่ 3 เพื่อผลผลิตสูง จึงควรพิจารณาลักษณะที่มีสหสัมพันธ์ทางบวกเป็นดัชนีช่วยในการคัดเลือก และพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมจากลักษณะต่าง ๆ ร่วมกัน

References

Awais, A., C. Nualsri and W. Soonsuwon. 2019. Induced mutagenesis for creating variability in Thailand’s upland rice (cv. Dawk Pa-yawm and Dawk Kha 50) using ethyl methane sulphonate (EMS). Sarhad Journal of Agriculture 35(1): 293-301.

Chuchert, S., C. Nualsri., N. Junsawang and W. Soonsuwon. 2018. Genetic diversity, genetic variability and path analysis for yield and its components in indigenous upland rice (Oryza sativa L. var. glutinosa). Songklanakarin Journal Science and Technology. 40(3): 609-616. [in Thai]

Dewey, D.R. and K.H. Lu. 1959. A correlation and path-coefficient analysis of components of crested wheatgrass seed production. Agronomy Journal 51: 515-518.

Junsawang, N., N. Sawatsri, K. Phengkaew and W. Soonsuwon. 2019. Correlation and path analysis in BC2F3 population of upland rice (Oryza sativa L.). Songklanakarin Journal of Plant Science 6(1): 2-6. [in Thai]

Kishore, C., A. Kumar, A.K. Pal, V. Kumar B.D. Prasad and A. Kumar. 2018. Character association and path analysis for yield components in traditional rice (Oryza sativa L.) genotypes. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 7(3): 283-291

Krualee, S., S. Sdoodee, T. Eksomtramage and V. Sereeprasert. 2013. Correlation and path analysis of palm oil yield components in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). Kasetsart Journal (Natural Science) 47(4): 528-533.

Phatthalung Rice Research Center. 2016. Upland rice varieties are sensitive to light. [Online]. Available http://www.ricethailand.go.th/Rkb/ (20 May 2019). [in Thai]

Rao, G.M. 1977. Efficiency and effectiveness of gamma rays and EMS in rice. Journal of Cytologia. 42: 443-450.

Sari, W.K., C. Nualsri, N. Junsawang and W. Soonsuwon. 2019. Path analysis for yield and its components in F1 upland rice hybrids and their parental lines. Songklanakarin Journal Science and Technology 41(6): 1419-1425.

Singh, A. and R.E. Ekka. 2019. Correlation and path analysis in aromatic and pigmented genotypes of rice (Oryza sativa L.). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 8(4): 1832-1837.

Singh, R., V. Yadav, D.N. Mishra and A. Yadav. 2018. Correlation and path analysis in rice (Oryza sativa L.). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 1: 2084-2090.

Suangul, C., R. Panitkit, A. Songkrairat S. Kongprapuech, O. Thongdet, R. Preecha, C. Klinmanee, A. Boonyanupong, E. Kaewnango, S. Tampawisit, B. Soonliang and S. Taprab. 2018. Dawk Kha 50, a Non-glutinous Rice Variety. Thai Rice Research Journal 9(1): 21-29. [in Thai]

Thorat B.S., R.L. Kunkerkar, S.M. Raut, S.S. Desai, M.P. Gavai, M.H. Keluskar and J.S. Dhekale. 2019. Correlation studies in hybrid rice (Oryza sativa L.). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 8(4): 1158-1164.

Wright, S. 1921. Correlation and causation. Journal of Agriculture and Research 20: 557-585.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2022