ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อความงอกและการเจริญเติบโต ของต้นกล้าถั่วพร้า

ผู้แต่ง

  • จักรพงษ์ กางโสภา สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เพชรรัตน์ จี้เพชร สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ทิพย์เกสร นุ่มเนื้อ นุ่มเนื้อ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • วรนุช ยะแบน สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • วริศศรา คนอ้วน สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

คุณภาพเมล็ดพันธุ์, การเคลือบเมล็ดพันธุ์, สารเคลือบเมล็ดพันธุ์, ธาตุอาหารพืช

บทคัดย่อ

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกถั่วพร้ากระจายในหลายจังหวัด เนื่องจากเกษตรกรยังสามารถขายเมล็ดถั่วพร้าได้ราคามากกว่าเมล็ดถั่วชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการปลูกถั่วพร้ายังประสบปัญหาเมล็ดงอกน้อย การเข้าทำลายของโรคและแมลง ต้นกล้าที่งอกไม่มีความสม่ำเสมอ ต้นถั่วพร้าไม่มีดอกและไม่ติดฝัก จึงส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย จากปัญหาดังกล่าว ทำให้การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรม    การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การทดลองนี้วางแผน      การทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วย เมล็ดไม่เคลือบ การเคลือบเมล็ดด้วยสารเคลือบ PVP-K30+ไคโตซาน และการเคลือบเมล็ดด้วยสารเคลือบ PVP-K30+ไคโตซาน ผสมรวมกับ C6H8O6, MgSO4 และ CaCl2 ในอัตราที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม โดยมีผลการทดลองดังนี้ การเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าด้วย MgSO4 และ CaCl2 ทุกอัตรา ทำให้เมล็ดพันธุ์มีความงอก เวลาเฉลี่ยในการงอก น้ำหนักสดต้นกล้า และน้ำหนักแห้งต้นกล้า  ดีกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบ เมื่อทดสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ ส่วนการเคลือบเมล็ดด้วย C6H8O6 ทุกอัตรามีความงอกมากกว่าเมล็ดไม่เคลือบ และเมื่อเคลือบเมล็ดด้วย C6H8O6 อัตรา 0.5 กรัม ทำให้เมล็ดมีความยาวลำต้น น้ำหนักสดลำต้นต้นกล้า และน้ำหนักแห้งลำต้น  ต้นกล้ามากกว่าวิธีการอื่น ๆ เมื่อทดสอบในสภาพเรือนทดลอง

Author Biography

จักรพงษ์ กางโสภา, สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อ: อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา (Dr.Jakkrapong Kangsopa)

คุณวุฒิ :
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่หน่วยงาน: สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

E-mail: jakkrapong_ks@mju.ac.th, kangsopaj@gmail.com

 

References

Abdul-Baki, A.A. and J.D. Anderson. 1973. Vigor determination in soybean seed by multiple criteria. Crop Sci. 13(6): 630-633.

Afzal, I., T. Javed, M. Amirkhani and A.G. Taylor. 2020. Modern seed technology: seed coating delivery systems for enhancing seed and crop performance. Agriculture 10(11): 526.

Anil, V.S. and K.S. Rao. 2001. Calcium mediated signal transduction in plants: a perspective on the role of Ca2+ and CDPKs during early plant development. J. Plant Physiol. 158(10): 1237-1256.

Ascher, J.S., R.D. Graham, D.E. Elliott, J.M. Scott and R.S. Jessop. 1994. Agronomic Value of Seed with High Nutrient Content. pp. 297-308. In Saunder, D.A. and G.P. Hellel (ed.). Wheat in Heat-Stressed Environments: Irrigated, Dry Areas and Rice-Wheat Farming Systems. Mexico City: CIMMYT.

Babu, N.R. and V.R. Devaraj. 2008. High temperature and salt stress response in French bean (Phaseolus vulgaris). Aust. J. Crop Sci. 2(2): 40-48.

Barker, A.V. and D.J. Pilbeam. 2015. Handbook of Plant Nutrition. 2nd. Boca Raton: CRC Press. 773 p.

Bhaskara, M.V., A. Joseph, A. Paul and C. Luc. 1999. Chitosan treatment of wheat seeds induces resistance to Fusarium graminearum and improves seed quality. J. Agric. Food Chem. 47(3): 1208-1216.

Burguieres, E., P. Mccue, Y. Kwon and K. Shetty. 2007. Effect of vitamin C and folic acid on seed vigour response and phenolic-linked antioxidant activity. Bioresour. Technol. 98(7): 1393-1404.

Bush, D.S. 1995. Calcium regulation in plant cells and its role in signaling. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 46: 95-122.

Chandrkrachang, S. 2000. Knowledge of Chitin-Chisotan for Farmers. pp. 3-8. In The Conference and an Exhibition on Modern Farmers with Chitin-Chitosan Phase 2. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Chanprasert, W. 2010. Seed Physiology. Bangkok: Department of Agronomy Kasetsart University. 167 p. [in Thai]

Cross, A.T., S. Pedrini and K.W. Dixon. 2020. Foreword: international standards for native seeds in ecological restoration. Restor. Ecol. 28(S3): S216-S218.

Dumrongprat, K. and K. Chukamsat. 2006. Influence of Plasticizers on the Release of Water-soluble Drug from Microporous Osmotic Pump Tablets. A Special Project. Bangkok: Faculty of Pharmacy, Mahidol University. 46 p. [in Thai]

Ellis, R.A. and E.H. Roberts. 1980. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Sci. Technol. 9(2): 373-409.

ISTA (International Seed Testing Association). 2019. International Rules for Seed Testing, Edition 2019. Bassersdorf: International Seed Testing Association. 20 p.

Jothityangkoon, D. 2016. Biology and Seed Science Technology. Khon Kaen: Department of Plant science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. 279 p. [in Thai]

Kasselaki, A.M., N.E. Malathrakis, D.E. Gouma, J.M. Cooper and C. Leifert. 2008. Effect of alternative treatments on seed-borne Didymella lycopersici in tomato. J. Appl. Microbiol. 105(1): 36-41.

Ket-Petch, P. 2020. Personal Communication (Interview). November 10, 2020. [in Thai]

Kongthong, S. 2008. Chitin-chitosan. Journal of Industrial Education 3(1): 1-7. [in Thai]

Liu, T.W., F.H. Wu, W.H. Wang, J. Chen, Z.J. Li, X.J. Dong, J. Patton, Z.M. Pei and H.L. Zheng. 2011. Effects of calcium on seed germination, seedling growth and photosynthesis of six forest tree species under simulated acid rain. Tree Physiol. 31(4): 402-413.

Pairohakul, S. 2016. Biology. Bangkok: Active Print Co., Ltd. 567 p. [in Thai]

Pongthai, T., J. Onthong and K. Khawmee. 2017. Effect of magnesium on nutrient concentration and growth of rubber tree sapling. Journal of Agr. Research & Extension 34(1): 1-12. [in Thai]

Ramsey, J.C. 1975. Seed coating. Rangeman's Journal 5(2): 145.

Sathiyamoorthy, P. and S. Nakamura. 1995. Free radical induced lipid peroxidation in seeds. Isr. J. Plant Sci. 43(4): 295-302.

Scott, D. 1975. Effects of seed coating on establishment. New Zeal. J. Agr. Res. J. 18(1): 59-67.

Sikhao, P. and B. Siri. 2006. The effects of seed separating with different types of solution and wet seed priming with different chemicals on sweet pepper seeds. Agricultural Sci. J. 37(Suppl.6): 177-180. [in Thai]

Siri, B. 2015. Seed Conditioning and Seed Enhancements. Khon Kaen: Klungnanawitthaya Press. 239 p. [in Thai]

Taylor, A.G., P.S. Allen, M.A. Bennett, K.J. Bradford, J.S. Burris and M.K. Misra. 1998. Seed enhancements. Seed Sci. Res. 8(2): 245-256.

Tobe, K., X. Li and K. Omasa. 2002. Effects of sodium, magnesium and calcium salts on seed germination and radicle survival of a halophyte, Kalidium caspicum (Chenopodiaceae). Aust. J. Bot. 50(2): 163-169.

Tongaram, D. 2003. Soilless Culture. 3rd Edition. Bangkok: Pimdeekarnpim Co., Ltd. 816 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2022