ผลการทดแทนปลาป่นด้วยผลพลอยได้จากกระบวนการแล่เนื้อปลาในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้

ผู้แต่ง

  • สุภาพร สัตตัง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ศูนย์ความเป็นเลิศปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ธนทัต สุขศรี ศูนย์ความเป็นเลิศปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • สุดาพร ตงศิริ ศูนย์ความเป็นเลิศปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

การเจริญเติบโต , ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ , การแปรรูปผลพลอยได้ , อาหารทดแทนปลาป่น

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการทดแทนปลาป่นด้วยผลพลอยได้จากกระบวนการแล่เนื้อปลาต่อการเจริญเติบโตของ     ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ (ปลาบึก x ปลาสวาย) โดยให้อาหารปลาลูกผสมฯ ที่เสริมด้วยผลพลอยได้จากกระบวนการแล่เนื้อปลา 3 ระดับ 1) 0% (ชุดควบคุม) 2) 25% และ 3) 50% การศึกษาในกระชัง พบว่าการทดแทนปลาป่นด้วย FW 25 และ 50% ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่ากว่าการให้อาหาร FW 0% (ควบคุม) (p<0.05) นอกจากนี้การทดแทนปลาป่นด้วย FW 25 และ 50% ลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้ 1.27 และ 2.14 บาท/กก. ในขณะที่ต้นทุนการผลิตปลาต่อกิโลกรัมลดลง 8.72 และ 8.34 บาท/กก. ตามลำดับ

References

Alvarez-Gonzalez, C.A., R. Civera-Cerecedo, T.L. Ortiz-Galindo, S. Dumas, M. Moreno Legorreta and T. Grayeb-Del Alamo. 2001. Effect of dietary protein level on growth and body composition of juvenile spotted sand bass, Paralabrax maculatofasciatus, fed practical diets. Aquaculture 194: 151-159.

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th ed. Maryland: AOAC International. 2200 p.

AOAC. 2012. Official Method 996.06 Fat. (Total, Saturated, and Unsaturated) in Foods. Maryland: AOAC International. 5 p.

Bagenal, T. 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Fresh Waters. 3rd ed. London: Blackwell Scientific Publication. 365 p.

Bessonart, M., M.S. Izquierdo, M. Salhi, C.M. Hernández-Cruz, M.M. González and H. Fernández-Palacios. 1999. Effect of dietary arachidonic acid levels on growth and fatty acid composition of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) larvae. Aquaculture 179(1-4): 265-275.

Chimsumg, N., N. Chealoh, P. Pimolrat and C. Tantikitti. 2006. Use of Shrimp Head Meal as Partial Substitute for Fish Meal in Sex-reversed Red Tilapia, Oreochromis niloticus x O. mossambicus, Diet. pp. 589-597. In Proceedings of the 44th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart, 30 January-2 February. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Chuapoehuk, W. 1990. Nutrition and Aquatic Animal Feeding. 1st ed. Bangkok: Kasetsart University. 255 p. [in Thai]

Hepher, B. 1988. Nutrition of Pond Fishes. Israel: Fish and Aquaculture Research Station. 318 p.

Jogeir, T., A. Anders, H. Britt and A. Sissel. 2006. Inclusion of fish bone and crab by-products in diets for Atlantic cod, Gadus morhua. Aquaculture 253(1-4): 636-645.

Kim, L.O. and S.M. Lee. 2005. Effects of the dietary protein and lipid levels on growth and body composition of bagrid catfish, Pseudobagrus fulvidraco. Aquaculture 243(1-4): 323-329.

Koedprang, W. and P. Phumee. 2015. Appropriate proportion of fish waste silage in fish meal replacement in red tilapia diet (Oreochomis niloticus mossambicus). Journal of Fisheries Technology Research 9(2): 34-42. [in Thai]

Lall, S.P. 2002. The Mincrals. pp. 182-193. In Halver, J.E. and R.W. Hardy (Eds.). Fish Nutrition. 3nd ed. New York: Academic Press.

Liang, H., H. Mi, K. Ji, X. Ge, M. Re and J. Xie. 2018. Effects of dietary calcium levels on growth performance, blood biochemistry and whole body composition in juvenile bighead carp (Aristichthys nobilis). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18(4): 623-631.

Li, S.F. and J.A. Mathias. 1994. Freshwater Fish Culture in China. Amsterdam: Elsevier. 462 p.

Mapor, A., G. Pimthong, and S. Tongsiri. 2010. Effect of partial replacement of fish meal by peanut meal in Pangasianodon hypophthalmus diets. Journal of Agricultural Research and Extension 27(1): 28-35. [in Thai]

Mengamphan, K. and N. Kitcheree. 2020. Manual for the Development of Productivity System Value Standard and Brand Hybrid Catfish for Community Enterprises. 1st ed. Chiang Mai: Wanida Printing Press. 60 p. [in Thai]

National Research Council (NRC). 2011. Nutrient Requirement of Fish and Shrimp. Washington, DC.: National Academy Press. 392 p.

Nwanna, L.C. and O.V. Oni. 2018. Determination of optimum calcium and phosphorous ratio for the production of African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Journal of Applied Sciences and Environmental Management 22(5): 689-692.

Panase, P. and P. Tipdacho. 2017. Preliminary use of Polygonum minus Linn. leaf extract on growth performance, feed utilization, and some hematological indices of Anabas testudineus (Bloch, 1792). Comparative Clinical Pathology 27(1): 147-153.

Patcharotiwat, A. 2015. Situation of trash fish and fish meal products in Thailand 2015. [Online]. Available https://www. Fisheries.go.th/strategy/fisheconomic/pdf/สถานการณ์ปลาเป็ดปลาป่นq4_2558.pdf (4 August 2020). [in Thai]

Paul, B.N., S. Sarkar, S.S. Giri, S.N. Mohanty and P.K. Mukhopadhyay. 2006. Dietary calcium and phosphorus requirements of Rohu Labeo rohita fry. Animal Nutrition and Feed Technology

: 257-263.

Rattanapot T., K. Mengumphan, S. Tongsiri and D. Amornlerdpison. 2018. Fatty acid composition of freshwater fish oil and its efficiency on growth performance in Nile tilapia. Journal of Agricultural Research and Extension 35(2)(Suppl.): 11-20. [in Thai]

Salhi, M., M. Bessonart, G. Chediak, M. Bellagamba and D. Carnevia. 2004. Growth, feed utilization and body composition of black catfish, Rhamdia quelen, fry fed diets containing different protein and energy levels. Aquaculture 231(1-4): 435-444.

Somboon, S. and W. Semachai. 2014. The Effects of Dietary Lipid Amount and Fatty Acids Composition on Growth Performance of Basa Catfish (Pangasius bocourti Sauvage, 1880). pp. 266-274. In Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Sritrakul, J. 2019. Situation of trash fish and fish meal products in the first 6 months for Thailand 2019. [Online]. Available https://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/q2_2562.pdf (7 January 2020). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2022