การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟอร์มาลิน จุนสี กรดน้ำส้มสายชู ด่างทับทิม และไตรคลอร์ฟอน (Dipterex®) ในการกำจัดเห็บระฆังที่พบในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus)

ผู้แต่ง

  • วรรณา ศิริมานะพงษ์ หน่วยวิจัยและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำทางสัตวแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พิมพ์ชนก ประจำค่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
  • ศุภกาญจน์ อุไรรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
  • สุภานัน สินธุมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
  • อธิชา ศรีสุทธาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
  • อรไพลิน ประยูรศุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

คำสำคัญ:

การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ , สารเคมี, ปลานิล , เห็บระฆัง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมี 5 ชนิด ที่ใช้กำจัดเห็บระฆังในปลานิล ได้แก่ ฟอร์มาลิน จุนสี กรดน้ำส้ม ด่างทับทิม และไตรคลอร์ฟอน (Dipterex®) โดยทำการสุ่มปลานิลจากบ่อดินที่ตรวจพบเห็บระฆังในฟาร์มมาเลี้ยงในบ่อทดลอง 6 บ่อ บ่อละ 30 ตัว ในแต่ละบ่อจะใส่สารเคมี ทั้ง 5 ชนิดที่แตกต่างกัน และบ่อที่ไม่ใส่สารเคมีเป็นกลุ่มควบคุมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  ทั้งนี้ได้มีการสุ่มขูดตรวจ ปลานิลในบ่อทดลองก่อนและหลังใส่สารเคมี และตรวจคุณภาพน้ำในบ่อทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารเคมี จากการศึกษาพบว่าชนิดสารเคมีที่ใช้แช่ในบ่อเลี้ยงที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพบและจำนวนของเห็บระฆังในปลานิลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยฟอร์มาลิน กรดน้ำส้ม และด่างทับทิมสามารถกำจัดเห็บระฆังที่พบในปลานิลได้  

References

Assefa, A. and F. Abunna. 2018. Maintenance of fish health in aquaculture: review of epidemiological approaches for prevention and control of infectious disease of fish. Veterinary Medicine International 2018: 1-10.

Balta, F.İ.K.R.İ., S. Kayis and I. Altinok. 2008. External protozoan parasites in three trout species in the Eastern Black Sea region of the Turkey: intensity, seasonality, and their treatments. Bulletin European Association of Fish Pathologists 28(4): 157-162.

Bassleer, G. 1998. Diseases in marine aquarium fish: causes-symptoms-treatment. The Journal of the Fish Veterinary Society 2: 76-94.

Cai, W.-q., S.-f. Li and J.-y. Ma. 2004. Diseases resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus), blue tilapia (Oreochromis aureus) and their hybrid (female Nile tilapia× male blue tilapia) to Aeromonas sobria. Aquaculture 229(1-4): 79-87.

Chan, B. and B. Wu. 1984. Studies on the pathogenicity, biology and treatment of Pseudodactylogyrus for the eels in fish farms. Acta Zoologica Sinica 30: 173-180.

Chang, C.C., P.P. Lee, C.H. Liu and W. Cheng. 2006. Trichlorfon, an organophosphorus insecticide, depresses the immune responses and resistance to Lactococcus garvieae of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Fish and Shellfish Immunology 20(4): 574-585.

Cruz-Lacierda, E.R. 2001. Parasitic Diseases and Pest. pp. 55-74. In Health Management in Aquaculture. Tigbauan: Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.

Eissa, A.E., M.M. Zaki and A.A. Aziz. 2010. Flavobacterium columnare/ Myxobolus tilapiae concurrent infection in the earthen pond reared Nile tilapia (Oreochromis niloticus) during the early summer. Interdisciplinary Bio Central 2(2): 5.1-5.9.

Jee, L.K. and J.A. Plumb. 1981. Effects of organic load on potassium permanganate as a treatment for Flexibacter columnaris. Transactions of the American Fisheries Society 110(1): 86-89.

Koyuncu, C.E. and E. Tokşen. 2010. Ectoparasitic Diseases in Freshwater Ornamental Fish and Their Treatments. pp. 683-688. In 2nd International Symposium on Sustainable Development. Sarajevo: International Burch Univerdity-IBU Campus.

Leal, J.F., M.G.P. Neves and V.I. Esteves. 2018. Use of formalin in intensive aquaculture: properties, application and effects on fish and water quality. Reviews in Aquaculture 10(2): 281-295.

Leitritz, E. and R.C. Lewis. 1980. Trout and Salmon Culture: Hatchery Methods. pp. 1-197. In California Fish Bulletin 164. Oakland: University of California, Division of Agriculture Sciences.

Lopes, R.B., L.C. Paraiba, P.S. Ceccarelli, V.L. Tornisielo. 2006. Bioconcentration of trichlorfon insecticide in pacu (Piaractus mesopotamicus). Chemosphere 64(1): 56-62.

Madsen, H.C., K. Buchmann and S. Mellergaard 2000. Association between trichodiniasis in eel (Anguilla anguilla) and water quality in recirculation systems. Aquaculture 187(3-4): 275-281.

Marking, L.L. and T.D. Bills. 1975. Toxicity of potassium permanganate to fish and its effectiveness for detoxifying antimycin. Transactions of the American Fisheries Society 104(3): 579-583.

Morrison, J.R., S.R. Fox and W.A. Rogers. 1993. Control of an infestation of a fish leech (Myzobdella lugubris) on catfishes in tanks and earthen ponds. Journal of Aquatic Animal Health 5(2): 110-114.

Natividad, J.M., M.G. Bondad-Reantaso and J.R. Arthur. 1986. Parasites of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in the Philippines. pp. 255–259. In Asian Fisheries Forum 26-31 May 1986. Manila: Asian Fisheries Society.

Owatari, M.S., F.C. Sterzelecki, C.S. da Silva, C. Magnotti, J.L.P. Mouriño and V.R. Cerqueira. 2020. Amyloodiniosis in farmed Sardinella brasiliensis (Steindachner, 1879): case report of successful therapeutic control with copper sulfate. Parasitology International 76: 102091.

Reardon, I.S. and R.M. Harrell. 1990. Acute toxicity of formalin and copper sulfate to striped bass fingerlings held in varying salinities. Aquaculture 87(3-4): 255-270.

Rowland, S.J., M. Nixon, M. Landos, C. Mifsud, P. Read and P. Boyd. 2006. Effects of formalin on water quality and parasitic monogeneans on silver perch (Bidyanus bidyanus Mitchell) in earthen ponds. Aquaculture Research 37(9): 869-876.

Ruangpan, L. 1988. Diseases of Cultured Seabass, Lates calcarifer. pp. 125-128. In Training Course On Seabass (Lates calcarifer) Culture in Thailand 1-22 August 1988. Satul: UNDP/FAO Regional Seafarming Project in Cooperation with the UNDP/FAO/ASEAN Small-scale Coastal Fisheries Development Project.

Ruth, F. 1996. Use of formalin to control fish parasites. 3 p. In Research Report. Florida: Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.

Sharma, M., A. Shrivastav and G. Pandey. 2012. Overviews of the treatment and control of common fish diseases. International Research Journal of Pharmacy 3(7): 123-127.

Shoemaker, C. and P. Klesius. 1997. Streptococcal Disease Problems and Control: A Review. pp. 671-182. In Fitzsimmons, K. (ed.). Tilapia Aquaculture vol. 2. Ithaca, NY: Northeast Regional Agricultural Engineering Service.

Smith, S.A. and M.H Schwarz. 2009. Dealing with Trichodina and Trichodina-like Species. pp. 1-3. In Commercial Fish and Shellfish Technology Fact Sheet, Virginia Cooperative Extension Publication 600-205. Virginia Tech: Virginia State University.

Tonguthai, K. 2000. The Use of Chemicals in Aquaculture in Thailand. pp. 207-220. In Proceedings of the Meeting on the Use of Chemicals in Aquaculture in Asia 20-22 May 1996. Tigbauan: Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines.

Tucker, C.S. and C.E. Boyd. 1977. Relationships between potassium permanganate treatment and water quality. Transactions of the American Fisheries Society 106(5): 481-488.

Virgula, J.C., E.R. Cruz-Lacierda, E.G. Estante and V.L. Corre Jr. 2017. Copper sulfate as treatment for the ectoparasite Amyloodinium ocellatum (Dinoflagellida) on milkfish (Chanos chanos) fry. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation 10(2): 365-371.

Wani, A.A., J. Malik and S.M. Zuber. 2018. Determination of lethal toxicity of copper to Clarias gariepinus. International Journal of Advance Research in Science and Engineering 7(4): 1011-1018.

Wildgoose, W.H. and G.A. Lewbart. 2001. Therapeutics. pp. 237-258. In BSAVA Manual of Ornamental fish. United Kingdom: BSAVA Library.

Yanong, R.P. 2010. Use of Copper in Marine Aquaculture and Aquarium Systems. pp. 1-5. In UF/IFAS Electronic Data Information System. Florida: Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.

Yu, Y., X. Liu, Y. Lei, S. Zhou, S. Jin, D. Qian, X. Xie, F. Yin and C. Wang. 2020. Anti-parasitic effects and toxicity of formalin on the parasite Mesanophrys sp. of the swimming crab Portunus trituberculatus. Experimental Parasitology 212: 107886.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2022