การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดทักษะชีวิตและความสุขในการดำเนินชีวิต ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • ฟ้าวริณยา สูงขาว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
  • สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
  • บำเพ็ญ เขียวหวาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
  • สุรพล เศรษฐบุตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

การพัฒนาตัวชี้วัด, โมเดลการส่งเสริม, ทักษะชีวิต , ความสุข, เกษตรกรในจังหวัด เชียงใหม่

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของเกษตรกรและพัฒนาตัวชี้วัดทักษะชีวิตและความสุขในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร 2) ประเมินตัวชี้วัดทักษะชีวิตและความสุขของเกษตรกร และ 3) พัฒนาโมเดลการส่งเสริมเพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตและความสุขของเกษตรกร เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อทำการพัฒนาตัวชี้วัดและพัฒนาโมเดลการส่งเสริมเพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต และความสุขของเกษตรกร และนำร่างตัวชี้วัดโมเดลการส่งเสริมที่ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน ทำการประเมินความครบถ้วนและถูกต้องของตัวชี้วัด และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.702 แบบสัมภาษณ์มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.869 และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าตัวชี้วัดทักษะชีวิตและความสุขของเกษตรกรที่เหมาะสมมีจำนวนทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัดทักษะชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการดำเนินงานกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย และด้านการเรียนรู้ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 39 ตัวแปร และตัวชี้วัดความสุขมี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความสุขทางกาย ด้านความสุขทางใจ ด้านความสุขในการหาความรู้ ด้านความสุขในการงานที่ดี ด้านความสุขที่มีผลผลิตดี มีรายได้ และปลอดหนี้ ด้านความสุขที่ครอบครัวดี และด้านความสุขในสังคมดี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 26 ตัวแปร และโมเดลการส่งเสริมควรให้นักวิชาด้านการเกษตรและผู้รู้ เกษตรกรต้นแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและความสุขที่ถูกต้อง โดยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  เช่น การใช้โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก สื่อออฟไลน์ เช่น การพูดคุย การอบรม การประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

References

Agricultural Land Reform Office. 2018. Indicators and Target Value of Farmers’ Quality of Life Year 2018. Bangkok: Agricultural Land Reform Office Press. 172 p. [in Thai]

Baliyan, S.P. 2018. Constraints in the growth of horticulture sector in Botswana. International Journal of Economic Issues 11(2): 203-217.

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 2018. Sufficiency Tree Bank, Sustainable Wealth. Bangkok: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 92 p. [in Thai]

Charoenwongsak, K. 2002. Network Management: Strategies for Success The Success of Educational Reform. Bangkok: S. Asia Place. 430 p. [in Thai]

Claysang, J. 2017. Systematically Producting and Using Media for Learning in the 21st Century. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 156 p. [in Thai]

Curriculum Services Canada. 2014. Life skills literacy: career, employment, and volunteer development. [Online]. Available http://www.curriculum.org/storage/258/1335553265/LifeSkillsLiteracy.pdf (7 September 2021).

Herminia, L. and T. Morten. 2018. Collaborative Management Strategy. USA: Harvard Business. 26 p.

Kanchanawasi, S. 2017. Theory of Performance Appraisal. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 356 p. [in Thai]

Kheawwan, B. 2011. Farmer's Society and Farmer Development Strategy in Teaching Documents, Leadership Academic Series Human Relations and Psychology for Farmers Unit 1. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. 156 p. [in Thai]

Kittisuksathit, S., C. Jamchan, C. Tangchontip And C. Holumyong. 2012. The Concept of Qquality of life, Work and Happiness. Bangkok: Ordinary Press Printing House Co., Ltd. 223 p. [in Thai]

Kotle, P., H. Kartajaya and I. Setiawan. 2017. Marketing 4.0. Bangkok: Nationbook Publishing. 224 p.

Maitawthong, T. 2020. Concepts of Information Literacy. Bangkok: Chulalongkorn University. 350 p. [in Thai]

Maitawthong, T. 2020. 21st Century Information Literacy Skills. Bangkok: Green Life Printing House Company Limited. 125 p. [in Thai]

Markussen, T.M., T.F., Fibæk and A.D., Nguyen. 2018. The happy farmer: self-employment and subjective well-being in rural Vietnam: erratum. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being 19(6): 16-37.

National Science and Technology Development Agency. 2019. Knowledge media ready-to-use technology for agriculture and community. [Online]. Available https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/book-agriculture-communities (7 September 2021).

Nguyen, L.H., B.X. Tran, Q.N. Hoang, T.T. Tran and C.A. Latkin. 2020. Quality of farmer’s life in rural areas in Vietnam. E3S Web of Conferences 175: 1-10.

Nildam, T., R. Kaweeta and N. Mangkang. 2018. Sustainability of farmer's occupation in the area of Krathum Baen district, Samut Sakhon province. Dusit Thani College Journal 12(3): 517-561. [in Thai]

Office of Agricultural Economics. 2019. Production and marketing situation. [Online]. Available http://www.oae.go.th/view/1 (7 September 2021).

Office of Agricultural Extension and Development. 2020. Agricultural Information Report Year 2019. Chiang Mai: Office of Agricultural Extension and Development. 450 p. [in Thai]

Office of the Health Promotion Fund. 2020. Indicators of Happiness of People, Families and Communities. Bangkok: Office of the Health Promotion Fund. 246 p. [in Thai]

Palitponganpim, P. 2017. Raising Children to be Smart. Bangkok: Preawpuendek Amarin printing services. 250 p. [in Thai]

Phimonrattanakan, S. 2013. Life and Social Skills. Bangkok: Office of the Vocational Education. 130 p. [in Thai]

Phramaha Suthit Apakaro., S. 2017. Creation and development of indicators of people's happiness according to the teachings of Buddhism. Journal of International Buddhist Studies 6(1): 1-17. [in Thai]

Samehjai, C. 2014. Concept about Bussiness Plan Strategic Planning. Bangkok: Se-Ed Education Company. 187 p. [in Thai]

Sorat, T. 2007. Applying the Logistic and Supply Chain. Bangkok: V-serv Logistic. 120 p. [in Thai]

Suharitdumrong, W. 2016. Supply Chain Management. Bangkok: Peerson Education Indo China. 256 p. [in Thai]

World Health Organization. 1999. Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Spermcervical Mucus Interaction. Cambridge: Cambridge University Press. 327 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-08-2022