ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 ยังคงอยู่ภายใต้สภาวการณ์และเหตุการณ์สำคัญ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปริมาณน้ำท่วมขังยังคงสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบวงกว้าง ในเขตลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำสะแกกรัง และลุ่มน้ำท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,178,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ พื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ และเส้นทางคมนาคมบางส่วน ผลิตผลภาคการเกษตรได้รับผลกระทบโดยตรง อีกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือ การประชุม APEC 2022 Thailand หรือ การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักของการประชุมนี้ คือ การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่ง ของประชาชนในภูมิภาค

ในฐานะที่ประเทศเราเป็นประเทศหนึ่งที่มุ่งหวังในการผลิตและการส่งออกสินค้าภาคการเกษตร จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพให้ภาคการเกษตรดำรงคงอยู่ จะเห็นได้ว่าสภาวการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ และความผันผวนของภาวะทางเศรษฐกิจจะถาโถมเข้ามาในระดับใด ๆ นักวิจัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สอดคล้องและรองรับความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป ดังปรากฏในบทความทั้ง 15 บทความในฉบับนี้ ที่เริ่มจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ งานด้านการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการปลูกพืช การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตลอดจนการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นต้น

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 กระผมและกองบรรณาธิการทุกท่าน ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลคุ้มครองให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ และความสมหวังตลอดปีใหม่นี้          

ด้วยรักและเคารพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 27-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย