การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดีเด่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนา สำหรับเป็นพันธุ์แนะนำในจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ผู้แต่ง

  • บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • วีรพงษ์ วรรณสมพร สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, หลังนา , ภาคเหนือตอนบน, ลูกผสมดีเด่น , ผลผลิต

บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง ดำเนินการในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2563 ปลูกทดสอบพันธุ์ลูกผสมดีเด่นระดับแปลงเกษตรกรจำนวน 8 คู่ผสม ได้แก่ UPF286, UPF205, UPF227, UPF223, UPF269, UPF282, UPF155 และ UPF319 พบว่าจังหวัดพะเยาให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,580 กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบ        จากกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ยเท่ากับ 1,389 กก./ไร่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 1,521 กก./ไร่ และจากเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 1,462 กก./ไร่ จังหวัดเชียงรายให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,537 กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบจากกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ยเท่ากับ 1,279 กก./ไร่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 1,498 กก./ไร่ และจากเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 1,444 กก./ไร่ จังหวัดแพร่ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,556 กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบจากกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ยเท่ากับ 1,363 กก./ไร่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 1,558 กก./ไร่ และ จากเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 1,400 กก./ไร่ และจังหวัดลำปางให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,567 กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบจากกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ยเท่ากับ 1,315 กก./ไร่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 1,520 กก./ไร่ และจากเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 1,479 กก./ไร่  เมื่อพิจารณาสามารถคัดเลือกคู่ผสมที่มีประสิทธิภาพและผลักดันให้เป็นพันธุ์ส่งเสริมต่อไป คือ กลุ่มพันธุ์อายุปานกลาง ได้แก่ UPF286 และ UPF282 ขณะที่กลุ่มพันธุ์อายุสั้น ได้แก่ UPF227 และ UPF205

References

Boonpradap, S., M. Tewa, C. Montree and P. Nak. 1989. Crops Testing Before and After Rice Harvesting: IRRI Lines. pp. 89-108. In Proceedings of 1st Rice Conference 26-27 January 1989. Phitsanuloke: Phitsanuloke Rice Research Center. [in Thai]

Jompuk, C. 2012. Laws and Plant Breeding. pp. 36-54. In Training Documentation: Principle of Plant Breeding 23 August 2012. Nakhon Pathom: Kasersart University, Kamphang Sean Campus. [in Thai]

Lantican, R.M. 1982. Desirable characteristics of upland crops for planting before and after wetland rice. pp. 61-68. In Report of Workshop on Cropping System Research in Asia. Philipplines: International Rice Research Institute.

Laosuwan, P. 1984. Principle of Plant Breeding. Songkla: Thaina Press. 320 p. [in Thai]

Office of Agricultural Economics. 2018. Situation of important agricultural products and trends in 2018. [Online] Available http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_web/download/ journal/trends2561.pdf (27 July 2019).[in Thai]

R Development Core Team. 2010. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria ISBN3-900051-07-0. [Online]. Available http://www.R-project.org/ (21 June 2013).

Sampantalak, K. 2003. Plant Breeding: Fundamental Methodology and Concept. Bangkok: Kasetsart University Press. 237 p. [in Thai]

Sriwattanapong, S. 2010. Principle of Plant Breeding. Bangkok: Kasetsart University Press. 259 p. [in Thai]

Thaipublica. 2015. Round table discussion: The solution of corn smog raised in the GAP system to control the planting area. [Online]. Available http://thaipublica.org/2015/04/maize-crop-cycle-5/ (8 September 2015). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2022