ผลของปริมาณปุ๋ยโพแทสเซียมต่อระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินและใบขมิ้นชัน

ผู้แต่ง

  • สุทธิ์เดชา ขุนทอง สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
  • ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
  • กมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
  • สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

คำสำคัญ:

ขมิ้นชัน, อันตรกิริยาระหว่างธาตุอาหาร , โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, เคอร์คูมินอยด์

บทคัดย่อ

ขมิ้นชันต้องการโพแทสเซียมสูงเนื่องจากช่วยลำเลียงน้ำตาลทางท่ออาหารไปยังเหง้า อย่างไรก็ตามมีรายงานอันตรกิริยาเชิงลบของโพแทสเซียมต่อปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม จึงศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินและใบขมิ้นชันที่ปลูกในชุดดินท่าแซะ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จำนวน 4 ซ้ำ มี 6 ตำรับการทดลอง ได้แก่ การปลูกขมิ้นชันและใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในระดับ 0, 25, 50, 75, 100 และ 125 กก.K2O/ไร่ ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 25 กก. K2O/ไร่ ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของเหง้าขมิ้นชันสูงสุด ในขณะที่ การเพิ่มปุ๋ยโพแทสเซียมในช่วง 50-125 กก.K2O/ไร่ ทำให้ผลผลิตลดลง ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในทุกอัตรา มีผลให้ความเข้มข้น แคลเซียม แมกนีเซียม ในใบและเหง้าขมิ้นชัน รวมถึง สารเคอร์คูมินอยด์ลดลง เนื่องจากโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการดูดใช้แคลเซียมและแมกนีเซียม จึงเป็นปัจจัยจำกัดปริมาณและคุณภาพผลผลิต ดังนั้นเพื่อปรับความสมดุลของธาตุอาหารในดินและพืช จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมควบคู่กับโพแทสเซียมเพื่อลดอันตรกิริยาระหว่างธาตุอาหาร

References

Bouyoucos, G.J. 1927. The hydrometer as a new method for the mechanical analysis of soils. Soil Sci. 23: 343-353.

Department of Agriculture. 2005. Recommendations on the Use of Fertilizers for Economic Crops. Bangkok: Department of Agricultural. 121 p. [in Thai]

Department of Agricultural Extension. 2008. Handbook of Agricultural Extension Scholars, Turmeric. Bangkok: Department of Agricultural Extension. 28 p. [in Thai]

ISO 10390. 2005. Soil Quality-determination of pH. Geneva: International Standard. 7 p.

ISO 11464. 2006. Soil Quality-pretreatment of Samples for Physico-chemical Analysis Geneva: International Standard. 11 p.

ISO 13878. 1998. Soil Quality-determination of Total Nitrogen Content by Dry Combustion (Elemental Analysis). Geneva: International Standard. 5 p.

Jones, J.B. 2001. Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. New York: CRC Press. 384 p.

Kalra, Y.P. 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. New York: CRC Press. 287 p.

Khunthong, S., N. Prakongkep, M. Meetam, N. Surak, W. Suaysom, C. Kerdchana, C. Karapakdee, P. Chomun, C. Suaysom and T. Upanisakorn. 2020. Interaction between manganese with other plant nutrients in tea-oil camellia (Camellia oleifera Abel.) plantation soils, Ban Pang Mahan, Chiang Rai province. Songklanakarin J. Pl. Sci. 7: 219-234. [in Thai]

Land Development Department. 2017. Land suitability map for the cultivation of turmeric, black ginger, phlai and gotu kola medicinal plants. [Online]. Available http://e-library.ldd.go.th (31 August 2021).

Li, Z., X. Han, X. Song, Y. Zhang, J. Jiang, Q. Han M. Liu, G. Qiao and R. Zhuo. 2017. Overexpressing the Sedum alfredii Cu/Zn superoxide dismutase increased resistance to oxidative stress in transgenic Arabidopsis. Front. Plant Sci. 8: doi: 10.3389/fpls.2017.01010.

Maneepong, S. 2008. A nutrient survey for establishment of standard recommendation of soil and plant analysis for pummelo. Agricultural Sci. J. 39: 62-65. [in Thai]

Ministry of Public Health. 2009. Thai Herbal Pharmacopoeia Volume I. Nonthaburi: Ministry of Public Health. 140 p.

Nelson, K.M., J.L. Dahlin, J. Bisson, J. Graham, G.F. Pauli and M.A. Walters. 2017. The essential medicinal chemistry of curcumin. J. Med. Chem. 60: 1620-1637.

Nilnond, C., T. Eksomtramage, T. Juntaraniyom, P. Tongkum and W. Leowarin. 2001. Effect of fertilizer application on yield of oil palm. Songklanakarin J. Sci. Technol. 23: 649-659. [in Thai]

Nyi, T., V. Philip, M.I.H. Bujang, K. Ra, B. Irianta P. Sengxua, N. Sipaseuth, A.A. Harirah B.B. Jantan, S.M. Salguero, P. Meunchang, V.M. Quyet, N.Q. Hai, P. Moody, T.E. Jakel and W. Soda. 2017. ASEAN guidelines on soil and nutrient management. [Online]. Available http://org.doa.go.th/aseancrops/?p=1639 (1 December 2020).

Office of Agricultural Economics. 2005. Economic Research Study of Thai Herbs in the Case of Turmeric. Bangkok: Office of Agricultural Economics. 42 p. [in Thai]

Office of Science for Land Development. 2004a. Manual Analysis of Soil Samples for Water, Fertilizer, Soil Improvement Materials and Analysis for Product Certification, Volume II. Bangkok: Department of Land Development. 255 p. [in Thai]

Office of Science for Land Development. 2004b. Manual Analysis of Soil Samples for Water, Fertilizer, Soil Improvement Materials and Analysis for Product Certification, Volume I. Bangkok: Department of Land Development. 184 p. [in Thai]

Onthong, J., S. Gimsanguan and P. Tiraphat. 2006. Standard values of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in longkong leaf. Agricultural Sci. J. 37: 257-268. [in Thai]

Osotsapar, Y. 2009. Plants Nutrient. Bangkok: Kasetsart University. 529 p. [in Thai]

Soil Resources Survey and Research Division. 2017. Eastern and Southern Soil Series, Basic Knowledge for Agriculture. Bangkok: Department of Land Development. 93 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2022