การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไข่น้ำภายใต้ระบบควบคุมแสง

ผู้แต่ง

  • นิตยา เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  • ศักดิ์ศรี รักไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ

คำสำคัญ:

ระบบควบคุมแสง , การผลิต, ไข่น้ำ

บทคัดย่อ

     

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไข่น้ำในระบบควบคุมแสง วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบระบบการผลิตภายใต้การควบคุมแสง ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการทดลองเปรียบเทียบการผลิตไข่น้ำในระบบควบคุมแสงกับระบบโรงเรือนกลางแจ้งกึ่งปิด สิ่งทดลองละ 8 ซ้ำ รวม 16 หน่วยทดลอง เป็นเวลา 30 วัน ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไข่น้ำในระบบควบคุมแสง เก็บรวบรวมข้อมูล อุณหภูมิน้ำ ความเป็นกรดและด่าง และค่าการนำไฟฟ้าของน้ำทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง  ทำการสังเกตลักษณะทางกายภาพ และชั่งน้ำหนักผลผลิตไข่น้ำทุก 5 วัน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลด้วย Fisher test ที่ระดับนัยสำคัญ (p=0.05) ผลการศึกษาพบว่า ระบบควบคุมแสงมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบโรงเรือนกลางแจ้งกึ่งปิด ทั้งในด้านปัจจัยควบคุม ลักษณะทางกายภาพ และน้ำหนักสดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 174.66±13.53 กรัม (เริ่มต้น 30.11±0.02 กรัม) และ น้ำหนักแห้งเท่ากับ 7.82±1.48 กรัม และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (α=0.05)

 

References

Arkronrat, W., S. Sawatmalanon, B. Phungdee T. Buaban and V. Oniam. 2018. Applications of light emitting diode (LED) on marine microalgae production (Isochrysis galbana clone T. Iso and Tetraselmis suecica) under laboratory conditions. Journal of Agricultural Research and Extension 35(3): 20-29. [in Thai]

Chantiratikul, A., P. Chantiratikul, A. Sangdee U. Maneechote, C. Bunchasak and O. Chinrasri. 2010. Performance and carcass characteristics of Japanese quails fed diets containing Wolffia meal (Wolffia globosa L. Wimm). as a protein replacement for soybean meal. International Journal of Poultry Science 9(6): 562-566.

Chatrakul, A., S. Uttama-Ang, W. Deepanya and K. Phanrattanachai. 2012. Technology of production and utility of water meal (Wolffia arrhiza L. Wimm) in commerce. 51 p. In Research Report Technology and Industrial Technology Phetchabun. Phetchabun: Rajabhat Phetchabun University. [in Thai]

Damna, N., W. Saikaew and A. Tira-Umphon. 2017. Effect of fertilizer type and light filter level to yield and quality of Wolffia (Wolffia arrhiza L. Wimm). Songklanakarin Journal of Plant Science 4(3): 60-64. [in Thai]

Deepanya, W. 2012. Development of products water meal (Wolffia arrhiza L. Wimm) leather. 51 p. In Research Report Food Science and Technology. Phetchabun: Rajabhat Phetchabun University. [in Thai]

Panwanitdumrong, K. and S. Rowchai. 2009. Experimental Study on Culture of Wolffia(Wolffia arrhiza L. Wimm) and It’s Use for Gold Fish Color Quality Improvement. pp. 162-169. In Proceeding of the 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, 7-8 December 2009. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Petchthai, P. and T. Thongket. 2017. Effect of light intensity and light-exposure duration on growth and quality of lettuce. Songklanakarin Journal of Plant Science 4(3): 54-59. [in Thai]

Phoonsiri, K. and K. Kong-Nger. 2014. Effect of Light Intensity on Some Physiological Parameters and Protein Change in Leaves of Black Glutinous Rice. pp. 882-890. In Proceedings of the 15th Graduate Research Conferences. Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]

Ruekaewma, N. 2011. Optimal Conditions for Production of Khai-nam Wolffia globosa. Doctoral Dissertation Chulalongkorn University. 121 p. [in Thai]

Ruekaewma, N., S. Piyatiratitivorakul and S. Powtongsook. 2015. Culture system for Wolffia globose L. (Lemnaceae) for hygiene human food. Songklanakarin. Journal of Science and Technology 37(5): 575-580. [in Thai]

Sanwilat, S. 1999. Growth and Protein Content of Water Meal (Wolffia arrhiza (Linn) Wimm) Cultured with Different Diet Formulas and Light Intensity Levels in Outdoor Conditions. Master Thesis. Mahasarakham University. 80 p. [in Thai]

Siegel, S. 1957. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences. New York: McGraw-Hill. 312 p.

Sricharoen, S., N. Chareontesprasit, W. Jiwyam P. Pangphairee and R. Choocheep. 2001. Culture of Wolffia (Wolffia arrhiza) for reduction of fish feed cost. KKU Institutional Research Journal Khon Kaen University 10(3): 22-26. [in Thai]

Tira-Umphon, A. and N. Nitwatthanakull. 2018. The suitable harvested date and storage temperature of Wolffia arrhiza (L.) Wimm. Agricultural Science Journal 49(Suppl.4): 87-90. [in Thai]

Yeh, N. and J. Chung. 2009. High-brightness LEDs-energy efficient lighting sources and there potential in indoor plant cultivation. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13(8): 2175-2180.

Yothatip, J., P. Sunakorn and P. Boonkorkaew. 2010. Study of Growing Indoor Plants Using Artificial Light. pp. 2007-2014. In Proceedings of the 7th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 7-8 December 2007. Nakornpatom: Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2022