การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกพริกไทย

ผู้แต่ง

  • วรางคณา เรียนสุทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง

คำสำคัญ:

มูลค่าการส่งออกพริกไทย , แบบจำลองทางสถิติ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์มูลค่าการส่งออกพริกไทยด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยรายเดือนจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 118 เดือน ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 108 เดือน สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการทางสถิติทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของโฮลต์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของบราวน์ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังที่มีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก และวิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ ข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10 เดือน นำมาใช้สำหรับการเปรียบเทียบความแม่นยำของตัวแบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีที่มีความแม่นยำมากที่สุด คือ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์

gif.latex?\hat{Y}_{t}&space;=&space;1.40384Y_{t-1}&space;-&space;0.40384_{t-2}&space;-&space;0.88690e&space;_{t-1}

References

Box, G.E.P., G.M. Jenkins and G.C. Reinsel. 1994. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall. 438 p.

Inkhong, P. 2005. An Analysis of Price Transmission and Speed of Price Adjustment of Thai Pepper. Master Thesis. Kasetsart University. 113 p. [in Thai]

Ket-iam, S. 2005. Forecasting Technique. 2nd Ed. Songkhla: Thaksin University. 328 p. [in Thai]

Khoka, A. 2017. Phytochemicals from Piper Nigrum and their pharmacological effects. PKRU SciTech Journal 1(2): 28-39. [in Thai]

Luangtong, N. and N. Kantanantha. 2016. Selection of the appropriate agricultural yield forecasting models. Thai Science and Technology Journal 24(3): 370-381. [in Thai]

Manmin, M. 2006. Time Series and Forecasting. Bangkok: Foreprinting. 448 p. [in Thai]

Office of Agricultural Economics. 2020. Export statistics of black or white pepper from 2011 to 2020. [Online]. Available http://impexp.oae.go.th/service/export.php?S_YEAR=2554&E_YEAR=2563&PRODUCT_GROUP=5251&PRODUCT_ID=3826&wf_search=&WF_SEARCH=Y#export (15 December 2020).

Riansut, W. 2018. Comparison of tangerine prices forecast model by exponential smoothing methods. Thai Journal of Science and Technology 7(Suppl.5): 460-470. [in Thai]

Riansut, W. 2019. Forecasting the prices of black pepper. RMUTP Research Journal 13(2): 93-105. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2022