ผลของสารละลายธาตุอาหารและน้ำหมักชีวภาพนมต่อการเจริญเติบโต ของผักกาดหอมพันธุ์เรดบัตเตอร์เฮดที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์

ผู้แต่ง

  • ธนภูมิ ศิริงาม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • นราศักดิ์ บุญมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำสำคัญ:

ผักกาดหอม, การเจริญเติบโต , น้ำหมักชีวภาพ, ไฮโดรพอนิกส์

บทคัดย่อ

ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) เป็นผักที่นิยมนำมาปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ที่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารละลายธาตุอาหารสูตรพระนครและน้ำหมักชีวภาพนมที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 0.40, 0.50 0.60 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดบัตเตอร์เฮดที่ปลูกในระบบ ไฮโดรพอนิกส์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จำนวน 5 สิ่งทดลอง ๆ ละ 5 ซ้ำ จากการวิจัยพบว่า ผักกาดหอมพันธุ์เรดบัตเตอร์เฮดที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร สูตรพระนคร มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จำนวนใบ ความกว้างทรงพุ่ม น้ำหนักสดส่วนต้น น้ำหนักแห้งส่วนต้น และปริมาณรงควัตถุภายในใบมากที่สุด ในขณะที่ผักกาดหอมพันธุ์เรดบัตเตอร์เฮดที่ปลูกในน้ำหมักชีวภาพนม ความเข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร มีมวลชีวภาพแห้งส่วนต้นมากที่สุด

References

Chanwichit, P. 2019. The effects of bio-extract and chemical fertilizer on growth and yield of spinach (Spinacia oleracea L.) under a hydr oponic growing system. Naresuan Phayao Journal 12(3): 51-54. [in Thai]

Cooper, A. 1988. 1. The System 2. Operation of the System. pp. 3-123. In Grower Books, editor. The ABC of NFT. Nutrient Film Technique. London: Intl Specialized Book Services.

Department of Agriculture. 2001. Bio extracted liquid and bio dried compost. [Online]. Available http://www.servicelink.doae.go.th (6 November 2020). [in Thai]

Hewitt, E.J. 1966. Sand and Water Culture Methods Used in Study of Plant Nutrition. 2nd Edition. London: Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal. 241 p.

Hoagland, D.R. and Arnon D.I. 1938. The water-culture method for growing plants without soil. [Online]. Available https://archive.org/stream/waterculturemeth347hoag/waterculturemeth347hoag_djvu.txt (15 July 2021).

Hoque, M.M., H. Ajwa, M. Othman, R. Smith and M. Cahn. 2010. Yield and postharvest quality of lettuce in response to nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers. Horticultural Science 45(10): 1539-1544.

Inkham, C. and S. Ruamrungsri. 2014. Effects of using liquid bio-extract as mineral source on growth of lettuce grown in hydroponics system. Khon Kaen Agriculture Journal 42(3)(Suppl.): 906-911. [in Thai]

Jirakiattikul, Y. and N. Saelim. 2009. Growth of leaf lettuce cv. red oak grown in hydroponics with different nutrient solutions. Thai Science and Technology Journal 17(2): 81-88. [in Thai]

Jitaek, P. 2013. Effects of Bioextracts Mixed with Herbs Extract on Growth and Yield of 4 Salads in Hydroponics System. Master Thesis. Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 61 p. [in Thai]

Kajonphol, T., B. Simma, W. Kanket and C. Sangsiri. 2014. Effect of bio-extract on growth and flower yield in jasmine (Jasminum sambac (L.) Ait.). Thai Agricultural Research Journal 32(2): 129-138. [in Thai]

Kanarat, A., K. Tungkananuruk, R. Tangkoonboribun and A. Piriyaphattarakit. 2018. Effects of bioextract from waste of fish meal factory on growth and marketable yield of head lettuce and marigold. Thai Journal of Science and Technology 8(1): 43-53. [in Thai]

Kaveekhew, S. 2011. Effects of Fermented Bioextracts on Growth of Mung Bean (Vigna radiata). Master Thesis. Srinakharinwirot University. 57 p. [in Thai]

Kim, M.J., Y. Moon, J.C. Tou, B. Mou and N.L. Waterland. 2016. Nutritional value, bioactive compounds and health benefits of lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of Food Composition and Analysis 49: 19-34.

Lester, G.E. and R.A. Saftner. 2011. Organically versus conventionally grown produce: common production inputs, nutritional quality, and nitrogen delivery between the two systems. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59: 10401-10406.

Lesing, S. and O. Aungoolprasert. 2016. Efficacy of high quality organic fertilizer on growth and yield of chinese kale. Journal of Science and Technology 24(2): 320-332. [in Thai]

Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology 148: 350-380.

Lutts, S., J.M. Kinet and J. Bouharmont. 1995. Changes in plant response to NaCl during development of rice (Oryza sativa L.) varieties differing in salinity resistance. Journal of Experimental Botany 46: 1843-1852.

Mavrogianopoulos, G., V. Vogli and S. Kyritsis. 2002. Use of wastewater as a nutrient solution in a closed gravel hydroponic culture of giant reed (Arundo donax). Bioresource Technology 82(2): 103-107.

Phasuk, A., P. Chutichudet and B. Chutichudet. 2019. Growth, yield and nitrate accumulation in five lettuces grown under hydroponics system. Journal of Science and Technology Mahasarakham 38(4): 391-401. [in Thai]

Phornphisutthimas, S. 2012. Fermented bio-extracts and agricultures. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 3(1): 59-65. [in Thai]

Pongsa-anutin, T. 2004. Growth and Nutrient Contents of Hydroponics Grown lettuce in Different Nutrient Solutions. Master Thesis. Kasetsart University. 70 p. [in Thai]

Romero-Aranda, R., T. Soria and T. Cuartero. 2001. Tomato plant-water uptake and plant-water relationships under saline growth conditions. Plant Science 160: 265-272.

Sangsirimongkolying, R., M. Watchayanon, P. Khunlert and P. Chalopagorn. 2015. Study on contamination of some pesticide in environment in Chaibadalphiphat College. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) 10(2): 22-37. [in Thai]

Sapkota, S., S. Sapkota and Z. Liu. 2019. Effects of nutrient composition and lettuce cultivar on crop production in hydroponic culture. Horticulturae 5(72): 1-8.

Shabala, S.N., S.I. Shabala, A.I. Martynenko, O. Babourina and I.A. Newman. 1998. Salinity effect on bioelectric activity, growth, Na+ accumulation and chlorophyll fluorescence of maize leaves: a comparative survey and prospects for screening. Australian Journal of Plant Physiology 25: 609-616.

Siringam, K. 2014. Effect of potassium on physiological responses of lettuce (Lactuca sativa var. romana) cultivated in hydroponics system. Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) 9(1): 16-31. [in Thai]

Siringam, K., K. Theerawipa and N. Hlaihakhot. 2014. Effect of nutrient solution on growth of lettuce (Lactuca sativa L.) cultivated under hydroponic system. Thai Science and Technology Journal 22(6): 828-836. [in Thai]

Siringam, T., N. Boonmee and W. Pongprayoon. 2019. Influence of nutrient solution and liquid vermicomposts ratio on growth of lettuce var. green oak (Lactuca sativa L.) cultivated in hydroponics system. Thai Journal of Science and Technology 8(1): 77-84. [in Thai]

Steiner, A.A. 1984. The Universal Nutrient Solution. pp. 633-650. In Proceedings of the 6th International Congress on Soilless Culture. Gelderland: Wageningen University & Research.

Tancho, A. 2013. Natural Agriculture Applied Concepts in Thailand in 2013. Bangkok: National Science and Technology Development Agency. 22 p. [in Thai]

Thanawat, K. 2015. Effects of Bio-extract from Vegetables, Fishes and Herbs on Growth and Some Physiological Characteristics of Purple Basil (Ocimum basilicum L.) Grown in Hydroponics. Master Thesis. Burapha University. 104 p. [in Thai]

Trejo-Téllez, L.I. and F.C. Gómez-Merino. 2012. Nutrient Solutions for Hydroponic Systems. 1 p. In InTech. Hydroponics – A Standard Methodology for Plant Biological Researches. Croatia: InTechopen.com.

Wongsrisakulkaew, Y., N. Paisom, P. Maksik and H. Chokthaweepanich. 2016. Effect of chemical fertilizer and bio-extract on growth and quality of lettuces (Lactuca sativa) cv. red oak and red coral. Songklanakarin Journal of Plant Science 3(3)(Suppl.): M04/46-53. [in Thai]

Wongsrisakulkaew, Y., N. Puthom, T. Thongkham and P. Autta. 2018. Effect of chemical fertilizer and bio-extract on growth and color of lettuces (Lactuca sativa) cv. red cos and red batavia. Agricultural Science Journal 49(1)(Suppl.): 42-46. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2022