ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                                 (ฉบับที่  1085/2565)

เรื่อง  อัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความในศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์

                                                                 ---------------------------

          เพื่อให้การดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความในศรีนครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

          วารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2558 และตามความในข้อ 14.2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน

การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและ

พัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 จึงกำหนดอัตราการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความในศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังนี้

          ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1085/2565) เรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์บทความในศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์”

          ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปบรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

          ข้อ 3 ในประกาศนี้

“คณะแพทยศาสตร์”     หมายความว่า     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“คณบดี”                       หมายความว่า     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“กองบรรณาธิการ”        หมายความว่า     กองบรรณาธิการศรีนครินทร์เวชสาร และวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทย

                                                               สมาคมแห่งประเทศไทย (จพสท.) ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ผู้ทรงคุณวุฒิ”              หมายความว่า    ผู้ที่กองบรรณาธิการให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ลงใน

                                                              ศรีนครินทร์เวชสาร และวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่ง

                                                              ประเทศไทย (จพสท.) คณะแพทยศาสตร์

“บทความต้นฉบับ”        หมายความว่า   นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทความทบทวนวรรณกรรม (Review article)

                                                              นวัตกรรมทารงการแพทย์ (Medical innovation) หรือรายงานผู้ป่วย (Case report)

“ผู้สมัครลงตีพิมพ์”        หมายความว่า    บุคคลภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยื่นขอตี

                                                              พิมพ์บทความในศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์

“วารสาร”                      หมายความว่า    ศรีนครินทร์เวชสาร และวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่ง

                                                              ประเทศไทย (จพสท.) คณะแพทยศาสตร์

          ข้อ 4 ผู้สมัครลงตีพิมพ์บทความต้องชำระค่าตีพิมพ์บทความตามอัตราที่กำหนดดังนี้

                   4.1 บทความต้นฉบับเสนอเข้ารับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องชำระค่าตีพิมพ์ 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ

                   4.2 บทความต้นฉบับเสนอเข้ารับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยจะต้องชำระค่าตีพิมพ์ 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ

          ข้อ 5 ให้คณบดีเป็นผู้มีอำนาจยกเว้นหรือลดหย่อนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย

          ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

                   ประกาศ ณ วันที่  25 เมษายน  พ.ศ.2565