Announcements

ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิทยาการใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วารสารได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ โรงพยาบาล หน่วยงาน  สถาบันการศึกษา ตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ฉบับต่อปี และเผยแพร่ทาง Website ที่ https://smj.ejnal.com, https://thailand.digitaljournals.org และ https://www.tci-thaijo.org  ซึ่งศรีนครินทร์เวชสารได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และ ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  โดยสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php
 อนึ่ง ทางสำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร ใคร่ขอเชิญชวนท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ โดยดูรูปแบบการเตรียมฉบับได้ที่  https://www.smj.ejnal.com หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่   สมปอง จันทะคราม โทรศัพท์  043-363385, E-mail : csompo@kku.ac.th

 

 

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารศรีนครินทร์เวชสาร

2022-11-04

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศรีนครินทร์เวชสาร โดยผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดในโยบายและคำแนะนำในการส่งต้นฉบับ และส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาผ่านเว็บไซต์ ThaiJO2.0 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง URL: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14005  หรือ http://www.smj.ejnal.com/e-journal/journal/index.php

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความในวารสารวิชาการและขั้นตอนการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Author & Reference Manager (Mendeley)

2022-11-04

ศรีนครินทร์เวชสาร ใคร่ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความในวารสารวิชาการและขั้นตอนการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Author & Reference Manager (Mendeley)

ในวันที่  26-27 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย Hybrid คณะแพทยศาสตร์ มข.

**ดูกำหนดการโปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ**

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566  ที่ URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOrF8cld6RQ9meJrAesJ036Q4-czJFAs2sA9Af5FhqWvICg/viewform

 

คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Authors & Reviewers

2022-06-24

ศรีนครินทร์เวชสาร รับตีพิมพ์บทความวิชาการจำนวน 6 ฉบับ/ปี ซึ่งขณะนี้ทางวารสารรับลงทะเบียน และประเมินบทความผ่านระบบ ThaiJO2.0  ซึ่งผู้นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ อาจยังไม่คุ้นชินกับการใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานด้วยระบบ ThaiJO2.0 ผ่าน Open Journal System (OJS) ซึ่งจะทำให้ผู้นิพนธ์สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ submission และผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ประกอบการประเมิน และจะช่วยให้วารสารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถติดตามวารสารได้ทันต่อยุคสมัย ทางวารสารจึงจัดทำคู่มือ 2 ฉบับ

  • การใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Author
  • การใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Reviewer

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง URL: ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Swci8zyaWm0qR3mvyxMr6b_HH8ffRJaz 

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณสมปอง โทรศัพท์ 043-363855/คุณกรรณิการ์ โทรศัพท์ 043-363723

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการพิจรณาบทความและขั้นตอนการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Reviewer

2022-06-15

ศรีนครินทร์เวชสาร ใคร่ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการพิจรณาบทความและขั้นตอนการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Reviewer

ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องบรรยาย Hybrid คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ดูกำหนดการโปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ**

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciqdmsn4Oi2d2BLQDiBT7oPPFMQ5wE8hwdQYbRhZoCEK5Znw/viewform

ประกาศจัดเก็บค่าตีพิมพ์

2022-06-15

ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ก้าวไปสู่วารสาร TCI tier 1 และสู่ระดับสากลในอนาคต แต่เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ศรีนครินทร์เวชสาร จึงได้มีการปรับนโยบายในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ ดังนี้

- ตีพิมพ์วารสารฉบับภาษาไทย คิดอัตรา 2,000 บาท/บทความ
- ตีพิมพ์วารสารฉบับภาษาอังกฤษ คิดอัตรา 2,500 บาท/บทความ

รายละเอียดดังประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1085/2565 ทั้งนี้ ศรีนครินทร์เวชสารจะเริ่มคิดอัตราค่าตีพิมพ์สำหรับบทความที่ submit ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการเรียกเก็บอัตราดังกล่าวจากผู้นิพนธ์ เมื่อบทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์

สำหรับคณาจารย์/นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผลิตผลงานวิจัยได้ 2,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1152/2549