ศรีนครินทร์เวชสาร รับตีพิมพ์บทความวิชาการจำนวน 6 ฉบับ/ปี ซึ่งขณะนี้ทางวารสารรับลงทะเบียน และประเมินบทความผ่านระบบ ThaiJO2.0  ซึ่งผู้นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ อาจยังไม่คุ้นชินกับการใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานด้วยระบบ ThaiJO2.0 ผ่าน Open Journal System (OJS) ซึ่งจะทำให้ผู้นิพนธ์สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ submission และผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ประกอบการประเมิน และจะช่วยให้วารสารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถติดตามวารสารได้ทันต่อยุคสมัย ทางวารสารจึงจัดทำคู่มือ 2 ฉบับ

  • การใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Author
  • การใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Reviewer

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง URL: ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Swci8zyaWm0qR3mvyxMr6b_HH8ffRJaz 

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณสมปอง โทรศัพท์ 043-363855/คุณกรรณิการ์ โทรศัพท์ 043-363723