กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของข้อมูลสภาพอากาศและนโยบายต่อการตัดสินใจปลูกพืชทางเลือก และช่องทางการรับรู้ข้อมูลของเกษตรกร ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดอุทัยธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy