กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบในบริบทจังหวัดพะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy