กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรุนแรงของเชื้อราขาว <I>Beauveria bassiana</I> และเชื้อราเขียว <I>Metarhizium anisopliae</I> ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู <I>Phenacoccus manihoti</I> Matile-Ferrero และเพลี้ยแป้งน้อยหน่า <I>Planococcus lilacinus</I> (Cockerell) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF