กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผลิตมันเทศปลอดไวรัส SPFMV และ SPCSV โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF