กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์สะสมไขมันสูงโดยใช้ไฮโดรไลเสทซังข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอน Download Download PDF