กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF