การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์

Main Article Content

สามารถ บุญอาจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์โดยมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ชุดยกร่องปลูกชุดเปิดหน้าดินชุดกลไกการตัดและผลักท่อนพันธุ์ปลูกชุดโครงสร้างและระบบส่งกำลังผลการทดสอบสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องปลูกมันสำปะหลังพบว่าช่วงความเร็วในการทำงานที่เหมาะสมคือ 0.90-1.20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับเกียร์ 2 ต่ำผลการทดสอบสมรรถนะและคุณภาพการปลูกในภาคสนามของเครื่องปลูกมันสำปะหลังพบว่าความสามารถในการทำงานเชิงพื้นที่ 0.8 ไร่ต่อชั่วโมงประสิทธิภาพในการทำงานร้อยละ 80 การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.5 ลิตรต่อไร่ท่อนพันธุ์ที่ | ปลูกตั้งร้อยละ 90 ท่อนพันธุ์ที่ปลูกล้มร้อยละ 7 ท่อนพันธุ์ที่สูญหายร้อยละ 3 ท่อนพันธุ์ที่เสียหายร้อยละ 1 ท่อนพันธุ์ที่งอกร้อยละ 90 ท่อนพันธุ์ทำมุมกับพื้นดิน 65 องศาความลึกท่อนพันธุ์ปลูก 13 เซนติเมตรผลการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์พบว่าจุดคุ้มทุนของการใช้เครื่องปลูกมันสำปะหลังคือ 32.39 ไร่ต่อปีและระยะเวลาในการคืนทุนภายใน 2 ปีเมื่อทำงาน 250 ไร่ต่อปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย