เผยแพร่แล้ว: 2021-03-05

ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ

วิวัฒน์ วรามิตร, สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์, วิทวัส เวชกูล, วรพิศ พัฒนพานิช

149-157

เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เกศจิตต์ ขามคุลา, มนันยา นันทสาร, ปริญญา เปรมโต, นฤดล สวัสดิ์ศรี, มัสลิน ปูนอน

196-207

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลารมควันจากปลาเบ็ดเตล็ดที่จับได้จากกว๊านพะเยา

ตรีสินธุ์ โพธารส, หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล

216-226

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย

อุดร จิตจักร, สุอารีย์ นครพันธุ์, พนิดา บุระคํา, อรอนงค์ บุตรศรีจันทร์

283-297

ความหลากหลายและเครื่องหมายพันธุกรรมในการจําแนกเห็ดกินได้

ยุวดี อินสําราญ, เนตรชนก จันทร์สว่าง, จักรพันธ์ ศรีวงษา, ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์, มานิตย์ อัญญะโพธิ์

253-267

การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา

รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ์ สุริวงษ์, พัชราภรณ์ อินริราย, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์

227-233