ผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ

Main Article Content

วิวัฒน์ วรามิตร
สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์
วิทวัส เวชกูล
วรพิศ พัฒนพานิช

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารไก่เนื้อโดยทำการทดลองในไก่เนื้อที่อายุ 0-35 วันจำนวน 120 ตัวใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) แบ่งออกเป็น 3 ทรีทเมนต์ (กลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารไก่เนื้อที่ระดับ 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร) ทรีทเมนต์ละ 4 ซ้ำซ้ำละ 10 ตัวโดยไก่เนื้อแต่ละกลุ่มจะได้รับสูตรอาหารที่มีระดับพลังงานและโปรตีนเท่ากันทุกกลุ่มผลการศึกษาพบว่าการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทน 4 เปอร์เซ็นต์มีผลต่ออัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ยของไก่เนื้อในช่วงอายุ 7-35 วันสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) กับไก่เนื้อกลุ่มที่ใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์นอกนั้นการใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียนทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารไก่เนื้อที่ระดับ 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารพบว่าไม่มีผลต่อสมรรถนะการผลิตส่วนใหญ่ของไก่เนื้อ ได้แก่ อัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ย (ช่วงอายุ 7-21 วันและ 21-35 วัน), ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย, อัตราการและอัตราการเลี้ยงรอดในทุกๆช่วงของการทดลองเป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย