การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูก และวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อ จํานวนหน่อและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84

Main Article Content

สุทธิลักษณ์ ศรีไกร
กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
สําราญ พิมราช

Abstract

การปลูกอ้อยให้สามารถไว้ตอได้หลายตอเป็นการลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการงอกและผลผลิตของอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84 และ 2) เพื่อศึกษาวิธีทางเขตกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84 ทำการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้แผนการทดลองแบบ Split Plot in Randomized Complete Block Design จำนวน 4 ซ้ำกำหนดให้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84 เป็น Main-plot และ Sub-plot เป็นวิธีทางเขตกรรม ได้แก่ 1) ไม่เผา 2) เผาใบ 3) ใช้รถไถเดินตามไถตัดรากอ้อยสองข้าง 4) ใช้จอบหมุนปันระหว่างร่องอ้อยและ 5) ใช้จอบหมุนปั้นตออ้อยจากการศึกษาพบว่าความงอกของอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 และอ้อยพันธุ์เค 95-84 ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติส่งผลทำให้ผลผลิตของอ้อยปลูกทั้ง 2 พันธุ์ไม่แตกต่างกันซึ่งอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิต 16.37 ตัน / ไร่และอ้อยพันธุ์เค 95-84 ให้ผลผลิต 16.45 ตัน / ไร่เมื่อเก็บเกี่ยวอ้อยปลูกและทำการเขตกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ พบว่าวิธีทางเขตกรรมที่แตกต่างกันมีผลต่อการงอกของอ้อยตอ 1 ทำให้จำนวนหน่อต่อพื้นที่แตกต่างกันในทางสถิติทั้งที่อายุ 1, 2, 3 และ 6 เดือนหลังจากเก็บเกี่ยววิธีทางเขตกรรมที่มีผลทำให้ความงอกของอ้อยตอ 1 มากที่สุดคือการใช้รถไถเดินตามไถตัดราก แต่วิธีการดังกล่าวให้จำนวนหน่อต่อพื้นที่ไม่แตกต่างในทางสถิติไปจากการใช้จอบหมุนปันระหว่างร่องอ้อยและการไม่เผาใบในขณะที่การเผาใบอ้อยและการใช้จอบหมุนปั่นตออ้อยมีแนวโน้มให้จำนวนหน่อต่อพื้นค่อนข้างต่ำนอกจากนี้ยังพบว่าวิธีทางเขตกรรมที่ต่างกันมีผลทำให้การเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 แตกต่างกันในลักษณะความสูงและความยาวของใบ แต่ไม่มีผลทำให้ผลผลิตของอ้อยตอ 1 แตกต่างกันอย่างไรก็ตามในกรรมวิธีการใช้รถไถเดินตามไถตัดรากมีแนวโน้มให้ผลผลิตอ้อยตอ 1 มากที่สุดเท่ากับ 7.03 ตัน / ไร่รองลงมาคือการใช้จอบหมุนปันระหว่างร่องอ้อยการไม่เผาใบการเผาใบและการใช้จอบหมุนปั้นตออ้อยโดยมีผลผลิตเท่ากับ 6.86, 6.33, 5.36 และ 4.69 ตัน / ไร่ตามลำดับการเขตกรรมโดยการใช้รถไถเดินตามไถตัดรากและการใช้จอบหมุนปั่นระหว่างร่องอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยปลูกนั้นถึงแม้จะสามารถทำให้อ้อยตอมีความงอกสูงถ้าหากไม่มีการให้น้ำชลประทานหรือฝนไม่ตกเป็นเวลานานก็จะไม่สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยตอ 1 ได้ดังนั้นในการผลิตอ้อยและการไว้ตอให้ได้หลายตอจึงควรมีการให้น้ำชลประทานแก่อ้อยควบคู่กันไปด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)