การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย

Main Article Content

อุดร จิตจักร
สุอารีย์ นครพันธุ์
พนิดา บุระคํา
อรอนงค์ บุตรศรีจันทร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย (2) เพื่อรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวต่างๆในประเทศไทยและ (3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทยโดยการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ภาษา PHP, Ajax, Java Script, HTML การสร้างระบบฐานข้อมูลใช้ภาษา SQL การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ใช้งานและผู้เชียวชาญโดยวิธีการทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box Testing) ผลการศึกษาพบว่าด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.11 จาก 5 คะแนนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบอยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
จิตจักรอ., นครพันธุ์ส., บุระคําพ., & บุตรศรีจันทร์อ. (2021). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(2), 283-297. ืบค้น จาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pajrmu/article/view/249251
ประเภทบทความ
บทความวิจัย