Tham Khwan Khao Ritual and the Change of Agricultural Practice

Authors

  • KITISAK THONGMEETHIP คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Nathitakarn Phayakka Division of Agricultural Extension and Rural Development Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

DOI:

https://doi.org/10.14456/thaidoa-agres.2021.27

Keywords:

Agriculture, Farmer, Tham Kwan Khao Ritual, Agriculture

Abstract

This article objective was to present and to explain the origin of agricultural practice which has influenced on “Tham Kwan Khao” ritual. “Tham Kwan Khao” ritual was originated from the belief that rice is protected by a sacred female spirit called “Mae Phosop” or the rice goddess who makes rice abundantly grow. Without a spirit existence, rice would not plentifully flower or flourish. Rice has been having a strong bound with Thai livelihood for long time. Rice is not only staple food and economic crops in Thailand but also significantly
reflects culture, tradition, rituals, and beliefs with its own identities and its fertility meaning. It was found that “Tham Kwan Khao” ritual is significantly considered as a local wisdom to Thai farmers’ livelihood, which soon to be disappeared from Thai society. Due to becoming an important role of the continuous development of the agricultural practice and the new technologies in agricultural sector, the agricultural practice has been more adjusted to the
industia. Direction than it used to be in the past whereas “Tham Kwan Khao” ritual seen as the local wisdom starts to fade upon.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการข้าว. 2549. ข้าว-แม่โพสพ. สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 หน้า.

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2521. เอกสารวิชาการ “การทำนา”.กรมส่งเสริมการเกษตร.12 หน้า.

งามพิศ สัตย์สงวน. 2536. ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม และคติชาวบ้านเกี่ยวกับข้าว. ข้าวกับวิถีชีวิตไทย ใน: เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องวัฒนธรรมข้าวในสังคมไทยหอไทยนิทัศน์ ส่วนไทยนิทัศน์. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์การศาสนา.กรุงเทพฯ. 246 หน้า.

จันขมล ตรีพันธ์. 2558. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมไทย. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.15 หน้า.

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. 2562. สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 197 หน้า.

พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์. 2558. ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชั่น. 289 หน้า.

นพคุณ ศิริวรรณ. 2536. การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 224 หน้า.

เปล่งสุรีย์ หิรัญตระกูล. 2548. ข้าวอาหารหลักสารพัดประโยชน์. มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2547. ข้าว ขวัญของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ. 135 หน้า.

เยาวนุช เวศร์ภาดา. 2541. ข้าววัฒนธรรมแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : แปลน โมทิฟ. 143 หน้า.

ราชบัณฑิตยสถาน. 2542. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:

นานมีบุ๊ค. 1436 หน้า.

วิชิต นันทสุวรรณ. 2544. วิสาหกิจชุมชน : แผนแม่บท แนวคิด แนวทางตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติ.กรุงเทพ : ภูมิปัญญาไท.126 หน้า.

วิภาวี ปังธิกุล. 2557. พิธีทำขวัญข้าว: พิธีกรรมคู่ผืนนาดอนประดู่ . สถาบันปฏิบัติการชุมชน

เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 34 หน้า.

สถาบันวิจัยข้าว. 2545. วิวัฒนาการการผลิตข้าวไทย. กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์นิวธรรมดาการพิมพ์จำกัด, กรุงเทพฯ.142 หน้า.

สมนึก พานิชกิจ.2558. มหัศจรรย์พรรณพืช ข้าว. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 102 หน้า.

สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร. 2519. ประเพณีไทยและเรื่องน่ารู้. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 703 หน้า.

สุภาพร แพ่งแจ่ม. 2553. การบริหารด้วยกลยุทธ์เชิงรุก. แหล่งที่มา:https://www.gotoknow.

org/posts/358792 สืบค้น: 28 พฤษภาคม 2564.

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. 2526. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 286 หน้า.

อรุณรักษ์ พ่วงผล. 2545. เกษตรธรรมชาติแบบไทยไทย: แปรรูปอาหารธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : กิจศึกษาเทรดดิ้ง. 99 หน้า.

อำนวย บุญณรงค์. 2563 การทำพิธีสู่ขวัญข้าวรับขวัญแม ่พระโพสพ. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ. ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Published

2021-11-15

How to Cite

THONGMEETHIP, K., & Phayakka, N. . (2021). Tham Khwan Khao Ritual and the Change of Agricultural Practice. Thai Agricultural Research Journal, 39(3). https://doi.org/10.14456/thaidoa-agres.2021.27