Author Guidelines

วารสารวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยด้านการเกษตร นักวิชาการทุกท่านสามารถที่จะส่งเรื่อง เพื่อลงพิมพ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสังกัดกรมวิชาการเกษตร เรื่องที่พิมพ์ต้องเป็นเรื่องน่าสนใจ มีสาระอันเป็นประโยชน์แก่งานวิชาการเกษตร และจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือรอการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

เรื่องที่จะลงพิมพ์
1. บทความวิจัย (research article) เป็นเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
2. บทความทางวิชาการ (academic article) เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ของงานวิทยาศาสตร์เกษตร

การส่งต้นฉบับ: 
Online submission:  https://at doa.go.th/journal หรือ tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch

ต้นฉบับ: พิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ms-word ขนาด 16 pts พิมพ์บรรทัดห่าง 1 บรรทัด พิมพ์หน้าเดียวมีความยาว 5-15 หน้า กระดาษขนาด A4 มีรูปแบบการเขียนและการวางหัวข้อ
ตามรายละเอียดดังนี้

 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ)

(ภาษาไทย) ชื่อ สกุล1 (ผู้แต่งคนที่ 1) ชื่อ สกุล2 (ผู้แต่งคนที่ 2)
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อ สกุล1 (ผู้แต่งคนที่ 1) ชื่อ สกุล2 (ผู้แต่งคนที่ 2)

ABSTRACT

         สรุปวัตถุประสงค์ สถานที่ เวลาทำการทดลอง ที่เป็นสาระสำคัญของการทดลองเป็นภาษาอังกฤษใช้สำนวนรัดกุมและให้รายละเอียดที่ชัดเจน มีความยาวไม่เกิน 300 คำ

Keywords: ไม่เกิน 5 คำ

บทคัดย่อ

          มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) ควรจะอยู่ในหน้าเดียวกันกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นไปได้)

คำสำคัญ: ไม่เกิน 5 คำ

บทนำ

          อธิบายถึงเหตุผล ความสำคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัยพร้อมทั้งเสนอข้อมูลสนับสนุนหรือโต้แย้งจากการตรวจเอกสาร


     1 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาไทย)
     1 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)
     2 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาไทย)
     2 ที่อยู่ของหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่งคนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)

* corresponding author :

 

อุปกรณ์และวิธีการ

          อธิบายการวางแผนการทดลอง ขนาดแปลงทดลอง และรายละเอียดของวิธีการดำเนินการทดลอง วัน เวลา และสถานที่ทดลอง วิธีการบันทึกข้อมูล  ใช้สำนวนที่ไม่เยิ่นเย้อ  และให้รายละเอียดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

ผลการทดลองและวิจารณ์

          อธิบายผลการทดลองที่สำคัญ  อ้างอิงถึงตาราง กราฟ  หรือรูปประกอบพร้อมเหตุผลสนับสนุนผลการทดลอง  และวิจารณ์เหตุผลที่ทำให้ผลการทดลองเป็นเช่นนั้น    รวมทั้งอ้างถึงผลการทดลองของผู้อื่น(จากเอกสารอ้างอิงในบทนำ  หรืออุปกรณ์และวิธีการ)  เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านผลการทดลองนั้นๆ

สรุปผลการทดลอง

                             สรุปสาระที่สำคัญของผลการทดลอง คำแนะนำในการนำไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องนั้นๆในอนาคต (ถ้ามี)

คำขอบคุณ (ถ้ามี)

                                                                         กล่าวถึงบุคคลและหน่วยงานที่ช่วยเหลืองานวิจัยและทดลอง

เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

                                                                                    ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงแสดงในหน้าถีดไป

ตาราง

                                                        ชื่อตารางและรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ เรียงตั้งแต่ Table 1 เป็นต้นไป

ภาพประกอบ

                                   ภาพขาวดำ หรือภาพสี หรือภาพลายเส้น (กราฟ)  เป็นต้นฉบับที่ชัดเจน สะอาดและสวยงามพร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเรียงตั้งแต่ Figure1 เป็นต้นไป

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

1. การตรวจเอกสาร ในเรื่องของคำนำหรือ อุปกรณ์และวิธีการ หรือ ผลการทดลอง

 ตัวอย่างการเขียน

     - โกศล (2523) หรือ (โกศล,2523)

     - อิ่มจิตและคณะ (2535) หรือ ( อิ่มจิตและคณะ, 2535)

     - Kreb (1978) (หรือ Kreb, 1978)

     - Lekakul et al.  (1977) หรือ (Lekakul et al., 1977)

ถ้าเอกสารไม่ปรากฎชื่อผู้เขียนให้ใช้

      -นิรนาม (2529) หรือ (นิรนาม,2529)

2. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
      ในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

2.1  การเรียงลำดับเอกสาร

       -  ให้เอกสารภาษาไทยอยู่ในส่วนแรกและเอกสารภาษาต่างประเทศอยู่ในส่วนที่สอง
       -  ให้เรียงชื่อผู้แต่งตามอักษรแต่ละภาษา
       -  ผู้แต่งชื่อเดียวกัน มีเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ
       - ถ้าตีพิมพ์ในปีต่างๆ กัน ให้เรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก
       - ถ้าตีพิมพ์ในปีเดียว ให้ใส่อักษร ก, ข, ค หรือ a, b, c กำกับในเนื้อเรื่องที่อ้างถึงก่อนและหลังตามลำดับ

2.2 ประเภทของเอกสาร

ก. ตำรา

แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อหนังสือ. ชื่อสำนักพิมพ์ จังหวัด. จำนวนหน้า.

ตัวอย่างการเขียน

โกศล เจริญสม. 2523. แตนเบียนคาชิดอยด์. เอกสารพิเศษ ฉบับที่ 3 ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 301 หน้า. 
สะอาด  บุญเกิด จเร สดากร และทิพย์พรรณ สดากร. 2523. ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย.
           กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 657 หน้า. 
Holm, G.L., D.L. Plucknett, J.V. Pancho and J.P. Herberger. 1997. Imperata cylindrical 
           (L.) Beauv. Pages 62-71. In: The World ‘s Worst weeds, Distribution and Biology. 
           Honolulu, University Press of Hawaii.
Krebs, C.J, 1978. Ecology: The Experimental Analysis, Distribution and Abundance. 
           2nd Ed. H.A. Harper and C.B. Row, (eds.) N.Y. 978 p.

ข. วารสาร Newsletter และ Bulletin 

แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชื่อ Newsletter หรือชื่อ Bulletin พิมพ์เป็นตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ 
           ถ้ามีตัวย่อเป็นสากล ก็ให้ใช้ตัวย่อปีที่ หน้า-หน้า.

ตัวอย่างการเขียน

ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2524. วิธีการเขียนบทความทางวิชาการวิทยาศาสตร์. ว. สงขลานครินทร์. 3: 27-43.
Sharwa, A.D. and C.I. Jandalk. 1986. Studies on Recycling of Pleurotus Waste. Mushroom 
           Newsletter for the Tropics 3: 13-15.
Yano, K. 1979. Effect of Vegetable Juice and Milk on Alkylating activity of n-methyl-
           n-nitrou-rea. J. Agric. Food Chem. 27:2456-2458.

ค. รายงานประจำปี 

แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. หน้า-หน้า. ชื่อรายงานประจำปี พ.ศ. หน่วยงาน. 

ตัวอย่างการเขียน

กรองทอง จันทร  อำนวย ทองดี  และบรรจง สิกขะ มณฑล. 2522. การศึกษาหาวิธีการปลูก
           หอมแดงในภาคเหนือ. หน้า 5-20. ใน: รายงานสรุปผลการทดลองพืชสวน 2522.
           กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
Lewanich, A. 1974. A Taxonomic Study on the Lipdopterous Pests of Sugar Cane.
            Pages 511-513. Inซ Annual Research Report 1974. Div. of Entomol. Snd Zool,
            Dept. of Agric., Bangkok.
 

ง. รายงานการประชุม

แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. หน้า-หน้า. ชื่อรายงานการประชุมถ้ามีตัวย่อสากลก็ให้พิมพ์ตัวย่อเป็นตัวเอน หรือขีดเส้นใต้
            ครั้งที่ (ถ้ามี) วัน เดือน ปีที่มีการประชุม สถานที่ประชุม.

ตัวอย่างการเขียน

พิสิษฐ์ เสพสวัสดิ์  ศรีสมร พิทักษ์  เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธิ์ และสาทร สิริสิงห์. 2523. ประสิทธิภาพของสาร
            ฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝักถั่วเหลือง. หน้า 492-523. ใน: รายงานการประชุมวิชาการแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ครั้งที่ 2
            กองกีฏและสัตววิทยา. 24-27 มิถุนายน 2532 ณ ศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว กรุงเทพฯ.
Bliss, C.I. 1958. The Analysis of Insect Counts as Negative Binomial Distribution. Pages 1015-1030. In: Proc. 10th Intern. Congr. Ent. 2.
Magee, P.N. 1992. The Future of Research on Chemical Carcinogenesis. Page 11. In : 2rd Princess Chulabnorn Science
            Congress. Nov. 2-6, 1992. Bangkok.

 จ. เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน

แบบการเขียน      

ให้ใช้คำว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อตามด้วยปี พ.ศ.หรือ ค.ศ.ที่ตี่พิมพ์  และใช้วิธีการเขียนตามประเภทของเอกสารนั้นๆดังที่กล่าวมาข้างต้น    

ตัวอย่างการเขียน

นิรนาม. 2520. สัตว์ศัตรูอ้อย. วารสารกสิกรรมไร่อ้อย 1:445-449.
Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual Report 1989. Bangkok. 80 p.

ฉ. สื่อวิชาการทาง Website 

แบบการเขียน

ชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์ (กรณีไม่ปรากฎให้ใช้ n.d.  หรือ ม.ป.ป.) ชื่อเรื่องของเอกสาร แหล่งข้อมูล (ระบุ URL) สืบค้นเมื่อ (วัน เดือน ปี )

ตัวอย่างการเขียน

นิรนาม. 2556. ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel). ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา.
             แหล่ง
ข้อมูล: http://www.teaoilcenter.org/index.php/2013-12-01-03-05-52/2013-12-01-03-12-54/entry/camellia-oleifera-abel  สืบค้นเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2559.

FSANZ.2007. Final assessment report. Application A565. Use of nisin in processed meat products .Food Standards Australia New Zealand.
             Available at: http//www.
foodstandards.gov.au/code/applications/documents/A565-FAR-Nissin- Final.pdf. Accessed:  March 22, 2015.