Return to Article Details ข้อควรพิจารณาในความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตัวอย่าง Download Download PDF