Return to Article Details ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดและการเจริญเติบโตของแคลลัสองุ่นสำหรับการผลิตสารทุติยภูมิ Download Download PDF