Return to Article Details ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอด A549 ของสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่แยกจากฟ้าทะลายโจร Download Download PDF