Return to Article Details ผลของสนามไฟฟ้าพัลส์ต่อการดึงน้ำแบบออสโมติกและจลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลของเนื้อสตรอว์เบอร์รี่ Download Download PDF