ผลของสนามไฟฟ้าพัลส์ต่อการดึงน้ำแบบออสโมติกและจลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลของเนื้อสตรอว์เบอร์รี่

Main Article Content

ชิตวัน สมบัติ
ตะชิ มาลัยไพรวัลย์
วรรณธัช แก้วดวงตา
ณัฐธินี ทรายแก้ว
ชัชวาลย์ กันทะลา
พานิช อินต๊ะ
ปพณ สะอาดยวง

Abstract

The aim of this work is to study the effect of pulsed electric field (PEF) on the osmotic dehydration and mass transfer kinetics of strawberries tissue and to compare the physical properties of pre-treated strawberries by the PEF and the traditional treatment. In this study, the PEF intensity was about 4 kV/cm and pulsed numbers of 50, 100, 150 and 200 pulses, respectively. The result showed that the water loss and the solid gain of pre-treated strawberries by the PEF were higher than of the traditional treatment. The average percentage of the weight loss was decreased to 11.99±0.18 and the percentage of the weight of sucrose solution was increased to 0.31 as a result of the concentrated in the sucrose solution decreased of about 58 oBrix. The values of the concentrated strawberries of about 37.67 oBrix with the pulsed numbers of 50, 100, 150 and 200 pulses were higher than about 39.67, 40.33, 46.33, and 45.33o Brix, respectively. It was shown that the PEF method resulted in sucrose higher than the traditional treatment, this method was also reduced the immersion time of the strawberry compote with 40o Brix. The pulsed numbers of 150 pulses lasts for 11 hrs., which was less than the traditional treatment that lasts more than 24 hrs. The color of L*, a* and b* of pre-treated strawberries by the PEF was not significantly different (p > 0.05). It was shown that the pulsed electric fields can be reduced the osmotic dehydrate time, maintaining to color, texture and same the fresh-like characteristics of strawberries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ชิตวัน สมบัติ

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ตะชิ มาลัยไพรวัลย์

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

วรรณธัช แก้วดวงตา

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ณัฐธินี ทรายแก้ว

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ชัชวาลย์ กันทะลา

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

พานิช อินต๊ะ

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ปพณ สะอาดยวง

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

References

[1] Inthasen, K., 2015, Strawberry Planting, Kanchanaburi Agricultural Occupation Promotion and Development Center (Highland Agricultural Extension), Kancha naburi. (in Thai)
[2] Suphamitayothin, P., 2013, Sugar Usage in Fruit and Vegetable Processing, Vegetable and Fruit Technology, Odeon Store Publisher, Bangkok, 185 p. (in Thai)
[3] Claudine, P.T., Anny, F.B. and Robert, N., 2006, Air drying behavior of fresh and osmotically dehydrated onion slices (Allium cepa) and tomato fruits (Lycopersicon esculentum), Int. J. Food Prop. 4: 877-888.
[4] Yuenyongphutthamonthon, V., 2013, Factors influencing on dewatering by osmotic dehydration of fruits and vegetables, Burapha Sci. J. 18: 226-233. (in Thai)
[5] Chandra, S. and Kumari, D., 2015, Recent development in osmotic dehydration of fruit and vegetables, Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 55: 552-561.
[6] Tedjo, W., Taiwo, K.A., Eshtiaghi, N. and Knorr, D., 2002, Comparison of pretreatment methods on water and solid diffusion kinetics of osmotically dehydrated mangos, J. Food Eng. 53: 133-136.
[7] Claudia, S., Stefan, T. and Volker, H., 2012, Mass transport improvement by PEF – Applications in the area of extraction and distillation, pp. 211-232, In Zereshki, S. (ED.), Distillation – Advances from Modeling to Applications, InTech, Rijeka.
[8] Ade-Omowaye, B.I.O., Angersbach, N.K., Taiwo K.A. and Knorr, D., 2001, Use of pulsed electric field pre-treatment to improve dehydration characteristics of plant based foods, Trends Food Sci. Technol. 12: 285-295.
[9] Aprajeeta, J.R., Gopirajah, R. and Anandharamakrishnan, C., 2015, Shrinkage and porosity effects on heat and mass transfer during potato drying, J. Food Eng. 144: 119-128.
[10] Ashok, S.Y. and Satya, V.S., 2014, Osmotic dehydration of fruits and vegetables: A review, J. Food Sci. Technol. 51: 1654-1673.
[11] Parniakov, O., Olivier B., Nikolai, L. and Eugene, V., 2016, Effects of pulsed electric fields assisted osmotic dehydration on freezing-thawing and texture of apple tissue, J. Food Eng. 183: 32-38.
[12] Eugene, V. and Nikolai, L., 2008, Pulsed-Electric Fields Induced Effects in Plant Tissues: Fundamental Aspects and Perspectives of Applications, pp. 68-69, In Vorobiev, E. and Lebovka, N. (Eds.), Electrotechnologies for Extraction from Food Plants and Biomaterials, Springer-Verlag, New York.
[13] Tylewicz, T.L., Silvia, T., Cinzia, M., Santina, R., Nocolo, D., Luca, L. and Maeco, D.R., 2017, Effect of dehydration on physico-chemical characteristics of organic strawberries, J. Food Eng. 213: 2-7.
[14] Chenlo, F., Moreira, C., Fernández-Herrero, C. and Vázquez, G., 2007, Mass transfer during osmotic dehydration of chestnut using sodium chloride solutions, J. Food Eng. 73: 164-173.
[15] Daniel. M, Prasad, R., Aniraban, D., Sawinder, K. and Chayanika, S., 2017, Recent advances in conventional drying of foods, J. Food Technol. Pres. 1: 25-34.
[16] Maria, A.M., Sandra, M.M. and Alan, E.R., 2004, Vacuum drying of osmotic dehydrated apple slices, pp. 2084-2090, Proceedings of the 14th International Drying Symposium, São Paulo.
[17] Kaymak-Ertekin, F. and Sultanoglu, M., 2000, Modelling of mass transfer during osmotic dehydration of apple, J. Food Eng. 46: 243-250.
[18] Sardyoung, P., Singkat, C., Thongbai, P., Sriyod, O., Yawootti, A. and Intra, P., 2017, Effect of electric field strength on quality of milk tea in pulsed electric field disinfection process, J. KMUTNB 27: 265-279. (in Thai)
[19] Kempkes, M.A., 2010, Pulsed electric field (PEF) systems for commercial food and juice processing, Case Stud. Novel Food Process. Technol. 2010: 73-102.
[20] Eshtiagh, M.N. and Knorr, D., 2002, High electric field pulse pretreatment: Potential for sugar beet processing, J. Food Eng. 52: 265-272.
[21] Jayaram, S., 2000, Sterilization of liquid foods by pulsed electric fields, IEEE Electr. Insul. Mag. 16(6): 17-25.
[22] Vorobiev, E. and Lebovka, N., 2008, Pulsed-electric fields induced effects in plant tissues: Fundamental aspects and perspectives of applications, J. Food Eng. 10: 68-69.
[23] Dellarosa, N., Tappi, S., Ragni, L., Laghi, L., Rocculi, P. and Dalle R.M., 2016, Metabolic Response of fresh-cut apples induced by pulse electric fields, Innov. Food Sci. Technol. 38: 356-364.
[24] Von, V., Ingenieur, D. and Topft, S., 2006, Pulsed electric fields (PEF) for permeabilization of cell Membranes in food and bioprocessing applications, pp. 1-7, In Process and Equipment Design and Cost Analysis, Berlin University, Berlin.
[25] Traffano-Schiffo, M.V., Tylewicz, U., Castro-Giraldez, M., Fito, P.J., Ragni, L. and Dalla Rosa, M., 2016, Effect of pulsed electric fields pre-treatment on mass transport during the osmotic dehydration of organic kiwifruit, Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 38: 243-251.
[26] Sirichariwanawat, A., Phakun, W. and Asanok, A., 2015, Effect of freezing on quality of ripe mango flesh, KKU Agric. J. 43: 846-850. (in Thai)
[27] Srivongphet, S., Bunyakiet, D. and Boonprasompoollab, P., 2014, Postharvest quality of strawberry fruit cv. No. 80 and No. 329, KKU Agric. J. 42(4): 463-472. (in Thai)