The Design and Development of Herbal Soap Manufacturing Process Case studies, Learning Center TORYOD Community

Authors

  • Nopporn Bukwan คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • Sukhuman Rianthong
  • Sasithorn Khonthon
  • Sathaporn Veerasoonthorn

Keywords:

สบู่สมุนไพร, แม่พิมพ์ปั้ม, ศูนย์เรียนรู้โครงการบ้านต่อยอด

Abstract

This research aims to (1) Design and Develop the herbal soap mold in Manufacturing process.(2) Determine the efficacy of the herbal soap mold and to assess the satisfaction of the developed herbal soap products of the TORYOD. Community Learning Center.  This research deployed a computer-aids design program to design products as Turmeric Soap, Thanaka Herbal Soap, and Silk Cocoon Soap. The computer programs are used to help in designing 3 molds to produce each soap type, beside this the CNC technology and Milling machine is used to produce herbal soap molds. From the experiments of performance test by the herbal soap mold, we found that the average production rate of turmeric soap was 239 pieces/hour, 41,020 pieces /month, the average defective product rate was 18 pieces/hour.The average production rate of Thanaka herbal soap was 228 pieces/hour or 41,040 pieces/ month, the average defective product rate was 24 pieces/hour, and the average production rate of the Cocoon herbal soap was 231 pieces/hour or 41,580 pieces/month. The average defective product was 22 pieces/hour. The satisfaction assessment of herbal soap products by questionnaire with sample size of 20 people, we found that the evaluation of the turmeric herbal soap product performs with a good level (  = 4.48, S.D.= 0.62).  About Thanaka herb soap perform a good level (  = 4.32, S.D. = 0.48) and the evaluation of the herbal cocoon soap was at (  = 4.41, S.D.= 0.55). This research the TORYOD Community Learning Center can deploys this approach to perform in the production process base on designing and increasing the production of herbal soap in order to meet the consumer demand.

References

กฤษฎา ศรียารัตน์. (2544). โปรแกรมวางแผนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกลึง
CNC ที่สามารถเชื่อมโยงกับ CAD/CAM บน PC. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

กุศล พิมาพันธุ์ศร และ สิทธิภัทร์ มังคลสุต. (2555). ระบบพาราเมตริกฟิวเจอร์เบสเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์เตียงนอน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 22 ฉบับที่2 หน้า330-338

ชาญชัย ทรัพยากร ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์และวิรุฬ ประเสริฐวรนันท์. (2557). การออกแบบแม่พิมพ์.
กรุงเทพ .สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ชาญวาทิก วรสุทธิ์พิศาล.(2552) ลดเวลาการทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ Process
Draw. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชาลี ตระการกูล.(2554). เทคโลยีซีเอ็นซี. (พิมพ์ครั้งที่ 24). กรุงเทพ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น.

ทิวา แก้วเสริม. (2551). การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
จังหวัดเพรชบูรณ์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์.

ธรรมชาติ วันแต่ง. (2558). การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั้มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพรชบูรณ์และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ปีที่8 ฉบับที่1 มกราคม 2558-มิถุนายน 2558.หน้า 24-33.

นงเยาว์ เทพยา.(2549). ความมหัศจรรย์ของสบู่สมุนไพร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่1
ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม .หน้า 156-164.

ปานฉัตท์ อินทร์คง. (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชนเผ่าภาคเหนือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชนเผ่าเย้า. วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีที่1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557.หน้า 21-41

วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล.(2559). การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคการจำลองทางไฟไนต์
เอลิเมนต์. วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่1 ฉบับที่ 11 มกราคม 2558-มิถุนายน 2558.หน้า 101-109.

ศิริวรรณพื้นทอง และ สมเจตน์ พัชรพันธ์. (2545). การประยุกต์ใช้ CAD/CAM/CAE ใน
กระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมเกียรติ กอบัวแก้ว. (2551). การนำเทคโลยีระบบอัตโนมัติมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์. สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันไทย-เยอรมัน.(2547). การออกแบบแม่พิมพ์. ชลบุรี: สถาบันไทย-เยอรมัน

Bohez, E.L.J, (1979). Computer Aided Geometric Design and Computer Aided
Manufacturing of Rotors for Centrifugal Compressor, Personal findings, n.p.

Barry,H. 1992. The CAD/CAM Process. Pitman Publishing, n.p.

Jonathan Lin, S.C. (1994). Computer Numerical Control From Programing to
Networking. Delmer Publishers.

Marcinak, K. (1987). Influence of Surface Shape on Admissible Tool Positions in
Five Axis Face Milling. Computer Aided Design. 19(5):233-236.

Published

2021-06-30

Issue

Section

บทความวิจัย